wskaźnik oee

Wskaźnik OEE: Kompleksowy przewodnik po wskaźniku całkowitej efektywności wyposażenia

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy wskaźnik wykorzystywany w przemyśle produkcyjnym, który pozwala na ocenę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu wskaźnikowi, jego składowym oraz sposobom interpretacji i zastosowania w praktyce. Zapraszamy do lektury!

wskaźnik oee
wskaźnik oee

Wprowadzenie do wskaźnika OEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowe narzędzie stosowane w przemyśle produkcyjnym, które pozwala na ocenę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. W kolejnych sekcjach tego artykułu omówimy temat wskaźnika OEE, jego historię, znaczenie oraz sposób wykorzystania w praktyce.

Co to jest wskaźnik OEE?

Wskaźnik OEE, czyli Overall Equipment Effectiveness, to miara całkowitej efektywności wyposażenia stosowana w przemyśle produkcyjnym. Jest to wskaźnik ogólnej efektywności, który uwzględnia dostępność, wydajność oraz jakość produkcji. OEE pozwala na ocenę, jak efektywnie wykorzystywane są maszyny i urządzenia w procesie produkcyjnym, co jest kluczowe dla optymalizacji kosztów i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Historia wskaźnika OEE

Historia wskaźnika OEE sięga lat 60. XX wieku, kiedy to japońska firma Seiichi Nakajima opracowała koncepcję TPM (Total Productive Maintenance) – kompleksowego utrzymania produkcyjnego. W ramach tej koncepcji powstał wskaźnik OEE, który miał na celu ocenę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. W kolejnych latach wskaźnik OEE zyskał na popularności i stał się standardem w przemyśle produkcyjnym na całym świecie.

Znaczenie wskaźnika OEE w przemyśle produkcyjnym

Wskaźnik OEE jest stosowany w przemyśle produkcyjnym, aby mierzyć i monitorować efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą identyfikować obszary, w których występują straty produkcyjne, oraz wprowadzać odpowiednie działania naprawcze. Wskaźnik OEE pozwala również na porównywanie efektywności różnych maszyn, linii produkcyjnych czy zakładów, co jest pomocne w procesie benchmarkingu i dążeniu do ciągłego doskonalenia.

W praktyce, aby wykorzystać pomiar wskaźnika OEE, należy mierzyć i monitorować trzy główne składowe tego wskaźnika: dostępność, wydajność oraz jakość. Na podstawie tych danych można obliczyć wartość wskaźnika OEE, która jest wyrażona w procentach. Im wyższa wartość wskaźnika OEE, tym lepsza efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń.

Jak obliczyć wskaźnik OEE?

Obliczenie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) wymaga zebrania odpowiednich danych oraz wykonania kilku kroków. W tej sekcji omówimy, jakie dane są potrzebne do obliczenia wskaźnika OEE oraz jak obliczyć jego wartość krok po kroku.

Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika OEE

Do obliczenia wskaźnika OEE potrzebujemy danych opartych na trzech głównych składowych: dostępności, wydajności oraz jakości. Oto, jakie dane są potrzebne:

 • Dostępność: czas rzeczywistego działania maszyny oraz czas planowanego działania maszyny.
 • Wydajność: ilość wyprodukowanych jednostek oraz ilość jednostek, które można by wyprodukować przy maksymalnej wydajności maszyny.
 • Jakość: ilość jednostek wyprodukowanych bez wad oraz ilość wszystkich wyprodukowanych jednostek.

Zbieranie tych danych może być realizowane za pomocą systemów monitorowania maszyn, ręcznego wprowadzania danych przez operatorów lub automatycznych systemów pomiarowych.

Kroki do obliczenia wskaźnika OEE

Obliczenie wskaźnika OEE składa się z kilku kroków. Oto, jak obliczyć wskaźnik OEE krok po kroku:

 1. Oblicz dostępność maszyny, dzieląc czas rzeczywistego działania maszyny przez czas planowanego działania maszyny.
 2. Oblicz wydajność maszyny, dzieląc ilość wyprodukowanych jednostek przez ilość jednostek, które można by wyprodukować przy maksymalnej wydajności maszyny.
 3. Oblicz jakość produkcji, dzieląc ilość jednostek wyprodukowanych bez wad przez ilość wszystkich wyprodukowanych jednostek.
 4. Pomnóż obliczone wartości dostępności, wydajności oraz jakości, aby uzyskać wartość wskaźnika OEE.

Wynik obliczeń wskaźnika OEE wyrażony jest w procentach. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń.

Częste błędy w obliczaniu wskaźnika OEE

W obliczaniu wskaźnika OEE mogą wystąpić różne błędy, które wpłyną na jego wartość. Oto kilka częstych wpadek obliczaniu OEE:

 • Nieuwzględnienie wszystkich danych: pominięcie niektórych danych, takich jak przestoje maszyn czy ilość jednostek z wadami, może prowadzić do nieprawidłowego obliczenia wskaźnika OEE.
 • Błędne założenia: przyjęcie nieprawidłowych wartości, takich jak maksymalna wydajność maszyny, może wpłynąć na wynik obliczeń.
 • Niewłaściwe metody zbierania danych: nieprecyzyjne lub nieaktualne dane mogą prowadzić do błędnych obliczeń wskaźnika OEE.

Aby uniknąć tych błędów, warto stosować sprawdzone metody zbierania danych oraz dokładnie analizować założenia i wartości używane w obliczeniach wskaźnika OEE.

Składowe wskaźnika OEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) składa się z trzech głównych składowych: dostępności, wydajności oraz jakości. W tej sekcji omówimy, jakie elementy składają się na wskaźnik OEE i jak wpływają na jego wartość.

Dostępność jako element wskaźnika OEE

Dostępność to pierwsza z składowych wskaźnika OEE i odnosi się do czasu, w którym maszyna jest gotowa do pracy. Wyznaczenie wskaźnika dostępności polega na podzieleniu czasu rzeczywistego działania maszyny przez czas planowanego działania maszyny. Dostępność maszyn wpływa na OEE, ponieważ im większa dostępność, tym więcej czasu maszyna może być wykorzystywana do produkcji.

Aby zwiększyć dostępność maszyn, można wprowadzić takie działania jak regularne konserwacje, szybkie reagowanie na awarie czy optymalizacja procesów produkcyjnych. Warto również monitorować wskaźnik dostępności i analizować dane, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Wydajność jako składowa wskaźnika OEE

Wydajność to kolejna składowa wskaźnika OEE, która odnosi się do efektywności pracy maszyny. Wydajność jest mierzona jako stosunek ilości wyprodukowanych jednostek do ilości jednostek, które można by wyprodukować przy maksymalnej wydajności maszyny. Wyższa wydajność oznacza lepsze wykorzystanie maszyn i większą efektywność pracy.

W celu zwiększenia wydajności, można wprowadzić takie działania jak szkolenia dla operatorów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy wprowadzenie nowoczesnych technologii. Monitorowanie wskaźnika wydajności pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie odpowiednich działań.

Jakość jako integralna część wskaźnika OEE

Ostatnią składową wskaźnika OEE jest jakość produkcji, która odnosi się do ilości wyprodukowanych jednostek bez wad w stosunku do ilości wszystkich wyprodukowanych jednostek. Im wyższa jakość, tym mniejsza liczba wadliwych produktów i lepsza efektywność produkcji.

W celu poprawy jakości produkcji, można wprowadzić takie działania jak kontrola jakości na każdym etapie produkcji, szkolenia dla pracowników czy wprowadzenie systemów zarządzania jakością. Monitorowanie wskaźnika jakości pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie odpowiednich działań.

Podsumowując, wskaźnik OEE składa się z trzech głównych składowych: dostępności, wydajności oraz jakości. Każda z tych składowych wpływa na wartość wskaźnika OEE, a ich poprawa może prowadzić do zwiększenia efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcyjnym.

Interpretacja i analiza wskaźnika OEE

W tej sekcji omówimy, jak interpretować wartości wskaźnika OEE, jakie wnioski można wyciągnąć z jego analizy oraz jakie są kluczowe aspekty wpływające na efektywność produkcji.

Jak interpretować wartości wskaźnika OEE?

Interpretacja wartości wskaźnika OEE polega na analizie jego trzech składowych: dostępności, wydajności oraz jakości. Każda z tych wartości ma wpływ na oee wskaźnik wartość i może wskazywać na różne obszary wymagające poprawy. Wartości wskaźnika OEE można interpretować w następujący sposób:

 • Wartość komponentu dostępności – pokazuje, jak często maszyna jest gotowa do pracy. Niska wartość może wskazywać na problemy z awariami, konserwacją lub planowaniem produkcji.
 • Wartość wskaźnika wydajności – odnosi się do efektywności pracy maszyny. Niska wartość może sugerować problemy z obsługą maszyn, przestoje czy niewłaściwe ustawienia parametrów pracy.
 • Wartość wskaźnika jakości – pokazuje, jaki procent wyprodukowanych jednostek jest bez wad. Niska wartość może wskazywać na problemy z kontrolą jakości, surowcami czy procesem wytwarzania.

Analizując wartości wskaźnika OEE, warto zwrócić uwagę na te obszary, które mają największy wpływ na efektywność produkcji i wprowadzić odpowiednie działania mające na celu poprawić wartość wskaźnika.

Analiza wskaźnika OEE w kontekście efektywności produkcji

Analiza OEE pozwala na ocenę całkowitego wykorzystania maszyny oraz identyfikację obszarów, które mają wpływ na efektywność produkcji. Wskaźnik OEE jest ściśle związany z koncepcją total productive maintenance (TPM), która ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn poprzez optymalizację procesów, redukcję przestojów i poprawę jakości.

W praktyce, analiza wskaźnika OEE może obejmować takie aspekty jak:

 • Całkowity czas dostępny – czas, w którym maszyna jest gotowa do pracy, uwzględniając przestoje związane z konserwacją, awariami czy zmianami narzędzi.
 • Całkowity czas produkcji – czas, w którym maszyna faktycznie pracuje, uwzględniając przestoje związane z przestawieniem maszyny, zmianą ustawień czy oczekiwaniem na materiały.
 • Efektywny czas pracy – czas, w którym maszyna pracuje z maksymalną wydajnością, uwzględniając przestoje związane z niewłaściwą obsługą, błędami operatorów czy problemami z jakością.

Analiza tych aspektów pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wprowadzenie działań mających na celu zwiększenie efektywności produkcji.

Przykłady interpretacji wskaźnika OEE

W praktyce, interpretacja wskaźnika OEE może być oparta na analizie danych historycznych, porównaniu wyników z innymi zakładami produkcyjnymi czy analizie trendów. Przykłady interpretacji wskaźnika OEE mogą obejmować:

 • Analiza zmian wartości wskaźnika OEE w czasie – pozwala na ocenę wpływu wprowadzonych działań na efektywność produkcji.
 • Porównanie wartości wskaźnika OEE z wartościami branżowymi – pozwala na ocenę konkurencyjności zakładu produkcyjnego w stosunku do innych przedsiębiorstw w branży.
 • Analiza wpływu poszczególnych składowych wskaźnika OEE na jego wartość – pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie odpowiednich działań.

Warto również korzystać z narzędzi, takich jak pobierz arkusze OEE, które ułatwiają analizę danych i pozwalają na szybsze wyciąganie wniosków z wartości wskaźnika OEE.

Zastosowanie wskaźnika OEE w praktyce

Wykorzystanie wskaźnika OEE w praktyce pozwala na monitorowanie efektywności maszyn oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Wskaźnik ten jest istotnym narzędziem w zarządzaniu produkcją, a jego znajomość może przyczynić się do zwiększenia wydajności maszyn oraz redukcji strat czasu. W tej sekcji omówimy, jak wskaźnik OEE jest stosowany w praktyce, jakie korzyści przynosi stosowanie wskaźnika OEE oraz jak można go mierzyć w systemie MES.

Jak wykorzystać pomiar wskaźnika OEE w procesie produkcji?

Pomiar wskaźnika OEE pozwala na monitorowanie efektywności maszyn oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Aby wykorzystać pomiar wskaźnika OEE w procesie produkcji, warto zastosować następujące kroki:

 1. Integracja z systemem MES – mierzenie OEE w systemie MES pozwala na automatyczne zbieranie danych oraz analizę wskaźnika w czasie rzeczywistym.
 2. Monitorowanie wskaźnika OEE – regularne monitorowanie wskaźnika pozwala na szybkie reagowanie na zmiany oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 3. Analiza składowych wskaźnika OEE – analiza dostępności, wydajności oraz jakości pozwala na identyfikację konkretnych problemów oraz wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych.
 4. Wprowadzenie działań poprawiających – na podstawie analizy wskaźnika OEE można wprowadzać działania mające na celu zwiększenie efektywności maszyn, takie jak modernizacja maszyn, szkolenia dla operatorów czy optymalizacja procesów produkcyjnych.

Warto również wykorzystać kalkulator OEE, który ułatwia obliczanie wskaźnika oraz analizę jego wartości.

Korzyści z monitorowania wskaźnika OEE

Monitorowanie wskaźnika OEE przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw produkcyjnych, takich jak:

 • Poprawa efektywności maszyn – dzięki analizie wskaźnika OEE można zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz wprowadzić odpowiednie działania naprawcze.
 • Redukcja strat czasu – monitorowanie wskaźnika OEE pozwala na identyfikację przestojów oraz wprowadzenie działań mających na celu ich redukcję.
 • Poprawa jakości produktów – analiza składowej jakości wskaźnika OEE pozwala na identyfikację problemów związanych z jakością oraz wprowadzenie działań mających na celu ich eliminację.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji – wskaźnik OEE dostarcza danych, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji, modernizacji maszyn czy zmian w procesach produkcyjnych.

Studium przypadku: Zastosowanie wskaźnika OEE w firmie produkcyjnej

W jednej z firm produkcyjnych, zastosowanie wskaźnika OEE przyniosło wiele korzyści. Przed wdrożeniem wskaźnika OEE, firma borykała się z problemami związanymi z niską efektywnością maszyn oraz stratami czasu. Po wdrożeniu monitorowania wskaźnika OEE oraz analizie jego składowych, firma zidentyfikowała obszary wymagające poprawy, takie jak:

 • Modernizacja maszyn, aby zwiększyć ich dostępność oraz wydajność.
 • Szkolenia dla operatorów, aby poprawić obsługę maszyn oraz jakość produktów.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych, aby zredukować straty czasu oraz zwiększyć efektywność maszyn.

Dzięki zastosowaniu wskaźnika OEE, firma zwiększyła efektywność maszyn, zmniejszyła straty czasu oraz poprawiła jakość produktów, co przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Jak poprawić wartość wskaźnika OEE?

Poprawienie wartości wskaźnika OEE jest kluczowe dla zwiększenia efektywności produkcji. W celu poprawy wartości wskaźnika OEE, można podjąć różne działania, takie jak zwiększenie dostępności maszyn, efektywności wykorzystania oraz jakości produkcji. W tej sekcji omówimy strategie zwiększania efektywności wykorzystania maszyn, znaczenie dostępności maszyn w kontekście wskaźnika OEE oraz zarządzanie jakością a wskaźnik OEE.

Strategie zwiększania efektywności wykorzystania maszyn

Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn jest jednym z kluczowych czynników wpływających na poprawę wartości wskaźnika OEE. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania maszyn, można podjąć następujące działania:

 • Modernizacja maszyn – inwestycja w nowoczesne maszyny oraz ich regularne serwisowanie może przyczynić się do zwiększenia dostępności oraz wydajności.
 • Szkolenia dla operatorów – odpowiednie szkolenia dla operatorów maszyn mogą wpłynąć na efektywność pracy oraz jakość wyrobów.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych – analiza i usprawnienie procesów produkcyjnych może prowadzić do większej wydajności oraz redukcji strat czasu.

Znaczenie dostępności maszyn w kontekście wskaźnika OEE

Dostępność maszyn jest jednym z kluczowych składowych wskaźnika OEE, wpływając na jego wartość. Dostępność maszyn odnosi się do dostępnego czasu produkcji oraz czasu operacyjnego netto. Aby zwiększyć dostępność maszyn, można podjąć następujące działania:

 • Planowanie przeglądów i konserwacji – regularne przeglądy oraz konserwacja maszyn mogą zwiększyć ich dostępność oraz wydajność.
 • Redukcja przestojów – identyfikacja przyczyn przestojów oraz wprowadzenie działań mających na celu ich redukcję może przyczynić się do zwiększenia dostępności maszyn.
 • Wprowadzenie systemu monitorowania maszyn – system monitorowania maszyn może pomóc w identyfikacji problemów oraz szybkim reagowaniu na zmiany.

Zarządzanie jakością a wskaźnik OEE

Zarządzanie jakością wpływa na wskaźnik OEE, gdyż jakość produkcji jest jednym z jego składowych. Aby poprawić wskaźnik OEE poprzez zarządzanie jakością, można podjąć następujące działania:

 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością – system zarządzania jakością może pomóc w monitorowaniu jakości produkcji oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
 • Szkolenia dla pracowników – szkolenia związane z zarządzaniem jakością oraz obsługą maszyn mogą wpłynąć na poprawę jakości wyrobów.
 • Wprowadzenie kontroli jakości – regularne kontrole jakości oraz analiza danych związanych z jakością mogą pomóc w identyfikacji problemów oraz wprowadzeniu odpowiednich działań naprawczych.

Poprawa wartości wskaźnika OEE jest kluczowa dla zwiększenia efektywności produkcji. Działania takie jak zwiększenie dostępności maszyn, efektywności wykorzystania oraz zarządzanie jakością mogą przyczynić się do poprawy wartości wskaźnika OEE oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

wskaźnik oee
wskaźnik oee

Podsumowanie

Wskaźnik OEE, czyli całkowita efektywność wyposażenia, jest kluczowym narzędziem stosowanym w przemyśle produkcyjnym. Pozwala on na ocenę efektywności maszyn oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Wskaźnik OEE składa się z trzech głównych składowych: dostępności, wydajności i jakości. Aby obliczyć wskaźnik OEE, należy zgromadzić odpowiednie dane oraz wykonać szereg kroków obliczeniowych.

Podsumowanie wskaźnika OEE

Podsumowanie wskaźnika OEE

Kwestia Opis
Co to jest wskaźnik OEE? Miara całkowitej efektywności wyposażenia stosowana w przemyśle produkcyjnym, uwzględniająca dostępność, wydajność oraz jakość produkcji.
Składowe wskaźnika OEE Dostępność, Wydajność, Jakość
Jak obliczyć wskaźnik OEE? Pomnóż wartości dostępności, wydajności oraz jakości (wszystkie wyrażone jako ułamki), aby uzyskać wartość wskaźnika OEE.
Dlaczego wskaźnik OEE jest ważny? Pozwala na ocenę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń, identyfikację obszarów strat oraz optymalizację procesów produkcyjnych.
Korzyści z monitorowania wskaźnika OEE Poprawa efektywności maszyn, redukcja strat czasu, poprawa jakości produktów, wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji i modernizacji.
Częste błędy w obliczaniu wskaźnika OEE Nieuwzględnienie wszystkich danych, błędne założenia, niewłaściwe metody zbierania danych.
Jak poprawić wartość wskaźnika OEE? Zwiększenie dostępności maszyn, zwiększenie wydajności, poprawa jakości produkcji.
Narzędzia do monitorowania wskaźnika OEE Systemy MES, kalkulatory OEE, arkusze do analizy OEE.

Interpretacja i analiza wskaźnika OEE pozwala na ocenę efektywności produkcji oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. W praktyce, wskaźnik OEE może być wykorzystywany do monitorowania procesów produkcyjnych, identyfikacji przyczyn przestojów oraz wprowadzenia działań mających na celu zwiększenie efektywności.

Poprawa wartości wskaźnika OEE jest kluczowa dla zwiększenia efektywności produkcji. Działania takie jak zwiększenie dostępności maszyn, efektywności wykorzystania oraz zarządzanie jakością mogą przyczynić się do poprawy wartości wskaźnika OEE oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

FAQ

Co to jest wskaźnik OEE?

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) to miara całkowitej efektywności wyposażenia stosowana w przemyśle produkcyjnym. OEE uwzględnia trzy składowe: dostępność, wydajność oraz jakość produkcji, i pozwala ocenić efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń.

Jakie są składowe wskaźnika OEE?

Dostępność: Czas rzeczywistego działania maszyny podzielony przez czas planowanego działania maszyny.
Wydajność: Ilość wyprodukowanych jednostek podzielona przez ilość jednostek możliwych do wyprodukowania przy maksymalnej wydajności maszyny.
Jakość: Ilość jednostek wyprodukowanych bez wad podzielona przez ilość wszystkich wyprodukowanych jednostek.

Jak obliczyć wskaźnik OEE?

Oblicz dostępność: czas rzeczywistego działania / czas planowanego działania.
Oblicz wydajność: ilość wyprodukowanych jednostek / ilość jednostek możliwych do wyprodukowania przy maksymalnej wydajności.
Oblicz jakość: ilość jednostek bez wad / ilość wszystkich wyprodukowanych jednostek.
Pomnóż wartości dostępności, wydajności oraz jakości, aby uzyskać wskaźnik OEE.

Dlaczego wskaźnik OEE jest ważny?

Wskaźnik OEE jest kluczowym narzędziem do mierzenia i monitorowania efektywności maszyn i urządzeń. Pozwala na identyfikację obszarów strat produkcyjnych, wprowadzenie działań naprawczych i optymalizację procesów produkcyjnych.

Jakie są korzyści z monitorowania wskaźnika OEE?

Poprawa efektywności maszyn
Redukcja strat czasu
Poprawa jakości produktów
Wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji i modernizacji

Jakie są częste błędy w obliczaniu wskaźnika OEE?

Nieuwzględnienie wszystkich danych (np. przestoje, ilość jednostek z wadami)
Błędne założenia (np. maksymalna wydajność maszyny)
Niewłaściwe metody zbierania danych (np. nieprecyzyjne lub nieaktualne dane)

Jak poprawić wartość wskaźnika OEE?

Zwiększenie dostępności maszyn poprzez regularne konserwacje i szybkie reagowanie na awarie.
Zwiększenie wydajności poprzez szkolenia operatorów i optymalizację procesów produkcyjnych.
Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie systemów zarządzania jakością i kontrolę jakości na każdym etapie produkcji.

Jakie narzędzia mogą pomóc w monitorowaniu wskaźnika OEE?

Systemy MES (Manufacturing Execution System) do automatycznego zbierania danych
Kalkulatory OEE do szybkiego obliczania wskaźnika
Arkusze do analizy OEE, które ułatwiają analizę danych i identyfikację obszarów wymagających poprawy

Czy wskaźnik OEE można porównać między różnymi zakładami?

Tak, wskaźnik OEE można używać do porównywania efektywności różnych maszyn, linii produkcyjnych czy zakładów, co jest pomocne w procesie benchmarkingu i dążeniu do ciągłego doskonalenia.

Zobacz także:

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy