shared services center

Shared Services Center: Kompleksowe Wprowadzenie do Modelu SSC i GBS

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, centra usług wspólnych (shared services center) odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu procesami wewnętrznymi organizacji. W artykule przedstawimy kompleksowe wprowadzenie do modelu SSC oraz jego ewolucji w kierunku globalnych usług biznesowych (GBS). Omówimy również zakres usług oferowanych przez centra usług wspólnych, korzyści i wyzwania związane z ich utworzeniem, a także przykłady zastosowania tego modelu w praktyce. Na koniec, przyjrzymy się przyszłości centrów usług wspólnych oraz trendom i przewidywanym zmianom w sektorze.

shared services center
shared services center

Definicja i funkcjonowanie centrów usług wspólnych

Definicja shared services odnosi się do koncepcji polegającej na centralizacji i standaryzacji procesów biznesowych w ramach jednej organizacji. W praktyce oznacza to utworzenie centrum usług wspólnych (SSC), które obsługuje różne jednostki biznesowe, zapewniając im dostęp do wyspecjalizowanych usług. Funkcjonowanie centrum opiera się na efektywnym zarządzaniu zasobami, wiedzą i technologią, co pozwala na osiągnięcie oszczędności kosztowych i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Czym są centra usług wspólnych?

Centrum usług wspólnych to jednostka organizacyjna, która dostarcza usług wspólnych dla różnych działów i jednostek biznesowych w ramach tej samej organizacji. Centra te mogą być również nazywane centra usług współdzielonych, jednak oba terminy odnoszą się do tej samej koncepcji. Głównym celem usług wspólnych jest centralizacja i standaryzacja procesów, co pozwala na osiągnięcie oszczędności kosztowych, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz poprawę jakości usług.

Jak funkcjonuje model centrum usług wspólnych?

Model centrum usług wspólnych (SSC) opiera się na koncepcji centralizacji i standaryzacji procesów biznesowych. W praktyce oznacza to, że różne jednostki biznesowe korzystają z usług świadczonych przez centrum, które dzięki swojej specjalizacji jest w stanie zapewnić wyższą jakość i efektywność. Model SSC i GBS (Global Business Services) to dwa podejścia do organizacji usług wspólnych, które różnią się zakresem usług, strukturą organizacyjną oraz stopniem integracji z jednostkami biznesowymi. Service center model może być stosowany zarówno w przypadku SSC, jak i GBS, jednak w przypadku GBS zakres usług jest zwykle szerszy, a struktura bardziej zintegrowana z organizacją.

Różnice między modelami SSC i GBS

Model GBS to ewolucja modeli SSC, która polega na rozszerzeniu zakresu usług, zwiększeniu integracji z jednostkami biznesowymi oraz dążeniu do globalnej standaryzacji procesów. W porównaniu do modelu SSC, GBS charakteryzuje się większą elastycznością, zdolnością do adaptacji do zmieniających się potrzeb biznesowych oraz lepszym wykorzystaniem technologii i innowacji. W praktyce oznacza to, że GBS może dostarczać usług o wyższej wartości dodanej, takich jak analiza danych, zarządzanie ryzykiem czy optymalizacja procesów biznesowych. Różnice między modelami SSC i GBS mogą być zatem podsumowane jako różnice w zakresie usług, stopniu integracji z organizacją oraz podejściu do innowacji i technologii.

Zakres usług oferowanych przez centra usług wspólnych

Centra usług wspólnych oferują szeroki wachlarz usług, które mogą być dostosowane do potrzeb różnych jednostek biznesowych. Zakres usług wspólnych obejmuje między innymi usługi księgowe, obsługę procesów finansowych, usługi IT, obsługę klienta oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. W poniższych sekcjach omówimy szczegółowo te obszary.

Usługi księgowe świadczone przez centra usług wspólnych

Centra usług wspólnych często świadczą usługi księgowe dla różnych jednostek biznesowych w ramach organizacji. Wśród usług księgowych świadczonych przez centra usług wspólnych można wymienić między innymi:

 • ewidencję księgową,
 • rozliczenia podatkowe,
 • analizę finansową,
 • raportowanie finansowe,
 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Obsługa procesów finansowych i księgowych

Centra usług wspólnych zajmują się również obsługą procesów księgowych i finansowych, takich jak:

 • planowanie budżetowe,
 • kontrola kosztów,
 • zarządzanie płynnością finansową,
 • analiza rentowności inwestycji.

W ramach obsługi procesów finansowych, centra usług wspólnych mogą również wspierać jednostki biznesowe w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, prognozowania finansowego oraz optymalizacji procesów finansowych.

Usługi IT i obsługa klienta w centrach usług wspólnych

Centra usług wspólnych często oferują również usługi IT, takie jak:

 • utrzymanie i rozwój systemów informatycznych,
 • zarządzanie infrastrukturą IT,
 • bezpieczeństwo danych,
 • wsparcie techniczne dla użytkowników.

W ramach obsługi klienta, centra usług wspólnych mogą świadczyć usługi takie jak:

 • obsługa zapytań i reklamacji,
 • zarządzanie zamówieniami,
 • wsparcie sprzedaży i marketingu,
 • analiza danych klientów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach usługi SSC

W ramach usługi SSC, centra usług wspólnych mogą również zajmować się zarządzaniem zasobami ludzkimi, czyli human resources. Wśród usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi można wymienić:

 • rekrutację i selekcję pracowników,
 • szkolenia i rozwój pracowników,
 • zarządzanie wynagrodzeniami,
 • planowanie kariery i sukcesji,
 • zarządzanie relacjami z pracownikami.

Współpraca z centrum usług wspólnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na skonsolidowanie tych procesów i osiągnięcie większej efektywności oraz jakości usług.

Korzyści i wyzwania związane z utworzeniem centrum usług wspólnych

Tworzenie centrów usług wspólnych przynosi wiele korzyści, takich jak redukcja kosztów, zwiększenie efektywności obsługi procesów czy poprawa jakości usług wewnętrznych. Jednak związane z tym są również wyzwania, które mogą napotkać organizacje podczas budowania centrów usług wspólnych. W tej sekcji omówimy te korzyści i wyzwania.

Redukcja kosztów i zwiększenie efektywności obsługi procesów

Centra usług wspólnych mogą przyczynić się do redukcji kosztów poprzez konsolidację usług i zasobów, co pozwala na osiągnięcie większej skali i efektywności. Dzięki temu, organizacje mogą skupić się na swojej głównej działalności, jednocześnie obniżając koszty operacyjne. Ponadto, centra usług wspólnych mogą zwiększyć efektywność obsługi procesów poprzez standaryzację i automatyzację, co prowadzi do szybszego i bardziej precyzyjnego wykonania zadań. Przykłady takich procesów to obsługa zamówień, zarządzanie zasobami ludzkimi czy obsługa klienta.

Poprawa jakości usług wewnętrznych

Centra usług wspólnych mogą również wpłynąć na poprawę jakości usług wewnętrznych poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i standardów jakości. Dzięki temu, organizacje mogą oczekiwać lepszej jakości świadczonych usług oraz większej satysfakcji wewnętrznych klientów. Przykłady takich usług to zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa procesów finansowych czy wsparcie IT.

Shared Services Center: Outsourcing Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania

W kontekście centrów usług wspólnych (SSC) i globalnych usług biznesowych (GBS), outsourcing pełnomocnika ds. systemów zarządzania staje się coraz bardziej popularnym i strategicznie ważnym rozwiązaniem. Tego typu usługi polegają na zlecaniu zewnętrznym ekspertom zadań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji i innymi standardami. Outsourcing pełnomocnika ds. systemów zarządzania przynosi wiele korzyści, takich jak dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem i szkoleniem wewnętrznych specjalistów oraz zwiększenie efektywności i zgodności z międzynarodowymi normami. Dzięki temu organizacje mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że ich systemy zarządzania są w dobrych rękach.

Outsourcing pełnomocnika ds. systemów zarządzania daje firmom możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów w branży. Zewnętrzni eksperci mają dostęp do najnowszych technologii i metodologii, co pozwala na wdrażanie najefektywniejszych rozwiązań. Dzięki temu firmy mogą szybko reagować na zmieniające się wymagania rynkowe i regulacyjne, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z niedostatecznym zarządzaniem systemami. Ponadto, korzystanie z usług zewnętrznych specjalistów pozwala na znaczną redukcję kosztów operacyjnych. Organizacje nie muszą inwestować w długotrwałe szkolenia swoich pracowników ani ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem pełnoetatowych specjalistów. Zamiast tego, mogą skupić swoje zasoby na rozwijaniu kluczowych obszarów działalności, co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Kolejną istotną korzyścią jest zwiększenie efektywności operacyjnej. Zewnętrzni pełnomocnicy ds. systemów zarządzania są w stanie szybko i skutecznie wdrażać i monitorować systemy zarządzania, zapewniając, że wszystkie procesy przebiegają zgodnie z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami branżowymi. To nie tylko zwiększa zgodność z normami, ale również poprawia jakość i bezpieczeństwo operacji biznesowych. Firmy, które decydują się na outsourcing pełnomocnika ds. systemów zarządzania, mogą liczyć na regularne audyty i raporty, które pomagają w identyfikacji obszarów do poprawy i wprowadzaniu niezbędnych zmian.

Wreszcie, outsourcing pełnomocnika ds. systemów zarządzania przyczynia się do zwiększenia elastyczności organizacyjnej. Firmy mogą łatwo dostosować zakres usług do swoich aktualnych potrzeb, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. W przypadku wzrostu wymagań, zewnętrzni specjaliści mogą szybko zwiększyć swoje zaangażowanie, podczas gdy w okresach mniejszej aktywności, firmy mogą ograniczyć zakres usług, co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami. Tego rodzaju elastyczność jest kluczowa dla utrzymania przewagi konkurencyjnej i adaptacji do nowych wyzwań i możliwości rynkowych.

Podsumowując, outsourcing pełnomocnika ds. systemów zarządzania to strategiczne rozwiązanie, które przynosi firmom wiele korzyści, od redukcji kosztów operacyjnych po zwiększenie efektywności i zgodności z międzynarodowymi standardami. Dzięki temu organizacje mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że ich systemy zarządzania są profesjonalnie i skutecznie zarządzane.

Wyzwania związane z budową i organizacją centrów usług

Podczas tworzenia centrów usług wspólnych, organizacje mogą napotkać różne wyzwania, takie jak:

 • trudności związane z integracją systemów i procesów,
 • opór ze strony pracowników wobec zmian,
 • utrzymanie kontroli nad jakością usług i zasobów,
 • zarządzanie zespołami pracującymi zdalnie.

W celu pokonania tych wyzwań, organizacje muszą opracować odpowiednie strategie i plany działania, które pozwolą na skuteczne organizowanie centrów usług oraz ich rozwój. Przykłady takich działań to szkolenia dla pracowników, wdrożenie systemów zarządzania jakością czy opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej.

Shared Services Center: Przykłady zastosowania modelu centrum usług wspólnych

W tej sekcji przyjrzymy się, jak model centrum usług wspólnych jest stosowany na przykładzie konkretnych organizacji oraz jak wpływa na rozwój outsourcing industry. Omówimy również, jak różne organizacje podejmują decyzje o outsourcingu usług w porównaniu do posiadania własnych centrów usług wspólnych.

Przykład działania polskiego centrum usług

W Polsce, polskie centrum usług wspólnych (SSC) ma na celu dostarczanie usług dla różnych jednostek biznesowych w ramach tej samej organizacji. Przykładem takiego centrum może być firma zajmująca się obsługą procesów finansowych, księgowych, IT czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. W praktyce, SSC ma za zadanie standaryzację i automatyzację procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.

Rozwój centrów usług na świecie

Na świecie istnieje kilkaset centrów usług wspólnych, które obsługują różne branże i sektory. Różne kraje wspierają centra usług poprzez inwestycje, ulgi podatkowe czy programy szkoleniowe. Przykłady takich krajów to Polska, Indie, Filipiny czy Irlandia, które rozwijają swoje centra usług biznesowych w celu przyciągnięcia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Outsourcing vs własne centra usług: studium przypadku

Organizacje mają do wyboru outsourcing usług lub utworzenie własnych centrów usług wspólnych. Porównując te dwa podejścia, warto zwrócić uwagę na korzyści i wyzwania związane z każdym z nich. Outsourcing procesów biznesowych pozwala na skupienie się na głównej działalności firmy, redukcję kosztów oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy. Jednakże, może wiązać się z utratą kontroli nad jakością usług czy ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa danych.

W przypadku własnych centrów usług wspólnych, organizacje mają większą kontrolę nad jakością usług, zasobami oraz procesami. Wyzwaniem może być jednak zwiększenie kosztów związanych z utrzymaniem takiego centrum oraz konieczność inwestowania w rozwój kompetencji pracowników. Przykłady organizacji, które zdecydowały się na własne centra usług wspólnych, to między innymi IBM, Procter & Gamble czy Shell.

Wybór między outsourcingiem a własnym centrum usług zależy od indywidualnych potrzeb i strategii organizacji. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować korzyści i wyzwania związane z każdym z podejść, aby podjąć świadomą decyzję.

Przyszłość centrów usług wspólnych

W miarę jak technologia i biznes ewoluują, również nowoczesne centra usług muszą się dostosować do zmieniających się potrzeb. W tej sekcji omówimy, jak mogą wyglądać nowoczesne centra usług wspólnych oraz jak sektor centrów usług może ewoluować w przyszłości.

Nowoczesne centra usług i ich rola w przyszłości

W przyszłości, nowoczesne centra usług będą musiały dostosować się do rosnących wymagań klientów oraz zmieniających się technologii. Wprowadzenie sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki centra usług wspólnych funkcjonują. Dzięki tym technologiom, centra usług będą mogły oferować usługi o wyższej jakości, szybciej i z mniejszymi kosztami.

W przyszłości, nowoczesne centra usług będą również musiały skupić się na tworzeniu wartości dodanej dla swoich klientów. Oznacza to, że będą musiały oferować usługi, które pomagają klientom osiągnąć ich cele biznesowe, takie jak optymalizacja procesów, innowacje czy rozwój kompetencji pracowników.

Trendy i przewidywane zmiany w sektorze centrów usług

W sektorze centrów usług można zaobserwować kilka przewidywanych trendów i zmian, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki centra usług wspólnych będą funkcjonować w przyszłości. Oto niektóre z nich:

 • Automatyzacja i robotyzacja: Wprowadzenie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka czy automatyzacja procesów, może prowadzić do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów w centrach usług wspólnych.
 • Personalizacja usług: Klienci będą oczekiwać coraz bardziej spersonalizowanych usług, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Centra usług wspólnych będą musiały dostosować swoje oferty, aby sprostać tym oczekiwaniom.
 • Zrównoważony rozwój: W miarę jak coraz więcej organizacji zwraca uwagę na zrównoważony rozwój, centra usług wspólnych będą musiały również uwzględniać te aspekty w swojej działalności, np. poprzez redukcję emisji CO2 czy stosowanie zasady zero waste.
 • Współpraca między sektorami: W przyszłości, centra usług wspólnych będą musiały coraz częściej współpracować z innymi sektorami, takimi jak IT, finanse czy HR, aby oferować kompleksowe usługi dla swoich klientów.

Podsumowując, przyszłość nowoczesnych centrów usług oraz sektora centrów usług będzie związana z adaptacją do zmieniających się potrzeb klientów oraz wprowadzaniem nowych technologii. Centra usług wspólnych będą musiały skupić się na tworzeniu wartości dodanej dla swoich klientów oraz dostosowywać się do przewidywanych trendów i zmian w sektorze.

shared services center
shared services center

Shared Services Center: Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy kompleksowe wprowadzenie do modelu SSC i GBS, omawiając ich definicje, funkcjonowanie oraz zakres usług oferowanych przez centra usług wspólnych. Przedyskutowaliśmy również korzyści i wyzwania związane z utworzeniem takiego centrum, a także przykłady zastosowania modelu w praktyce. Na koniec, zwróciliśmy uwagę na przyszłość centrów usług wspólnych, analizując trendy i przewidywane zmiany w sektorze.

Podstawowe informacje, które należy zapamiętać, to:

 • Centra usług wspólnych (SSC) oraz Global Business Services (GBS) to modele organizacyjne, które pozwalają na centralizację i standaryzację usług wewnętrznych dla różnych jednostek biznesowych.
 • Centra usług wspólnych oferują szeroki zakres usług, takich jak usługi księgowe, obsługa procesów finansowych i księgowych, usługi IT, obsługa klienta czy zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wśród korzyści związanych z utworzeniem centrum usług wspólnych można wymienić redukcję kosztów, zwiększenie efektywności obsługi procesów oraz poprawę jakości usług wewnętrznych.
 • Przyszłość centrów usług wspólnych będzie związana z adaptacją do zmieniających się potrzeb klientów oraz wprowadzaniem nowych technologii, takich jak automatyzacja, robotyzacja czy sztuczna inteligencja.

Artykuł ten stanowi solidne podstawy do zrozumienia modelu centrów usług wspólnych oraz ich roli w biznesie. Wiedza ta może być przydatna zarówno dla osób zainteresowanych wdrożeniem takiego modelu w swojej organizacji, jak i dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

FAQ

Co to są centra usług wspólnych (SSC)?

Centra usług wspólnych (SSC) to jednostki organizacyjne, które dostarczają wyspecjalizowane usługi dla różnych działów i jednostek biznesowych w ramach tej samej organizacji. Główne cele SSC to centralizacja i standaryzacja procesów, co pozwala na oszczędności kosztowe i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Jak działa model centrum usług wspólnych?

Model SSC polega na centralizacji i standaryzacji procesów biznesowych. Różne jednostki biznesowe korzystają z usług świadczonych przez jedno centrum, które dzięki swojej specjalizacji zapewnia wyższą jakość i efektywność. SSC mogą obejmować usługi księgowe, finansowe, IT, obsługę klienta oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czym różni się SSC od GBS (Global Business Services)?

Model GBS to rozwinięcie SSC, charakteryzujące się szerszym zakresem usług, większą integracją z jednostkami biznesowymi oraz globalną standaryzacją procesów. GBS oferuje bardziej elastyczne i innowacyjne usługi, często o wyższej wartości dodanej, takie jak analiza danych czy zarządzanie ryzykiem.

Jakie usługi oferują centra usług wspólnych?

Centra usług wspólnych oferują szeroki wachlarz usług, w tym:
Usługi księgowe: ewidencja księgowa, rozliczenia podatkowe, analiza finansowa, raportowanie finansowe, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.
Obsługa procesów finansowych: planowanie budżetowe, kontrola kosztów, zarządzanie płynnością finansową, analiza rentowności inwestycji.
Usługi IT: utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, zarządzanie infrastrukturą IT, bezpieczeństwo danych, wsparcie techniczne.
Obsługa klienta: obsługa zapytań i reklamacji, zarządzanie zamówieniami, wsparcie sprzedaży i marketingu, analiza danych klientów.
Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynagrodzeniami, planowanie kariery i sukcesji, zarządzanie relacjami z pracownikami.

Jakie są korzyści z utworzenia centrum usług wspólnych?

Korzyści z utworzenia SSC obejmują:
Redukcję kosztów dzięki konsolidacji usług i zasobów.
Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez standaryzację i automatyzację procesów.
Poprawę jakości usług wewnętrznych dzięki wprowadzeniu najlepszych praktyk i standardów jakości.

Jakie wyzwania wiążą się z budową i organizacją centrów usług wspólnych?

Wyzwania związane z tworzeniem SSC to:
Integracja systemów i procesów.
Opór ze strony pracowników wobec zmian.
Utrzymanie kontroli nad jakością usług i zasobów.
Zarządzanie zespołami pracującymi zdalnie.

Jakie są przykłady zastosowania modelu SSC w praktyce?

Przykłady działania SSC obejmują:
Polskie centrum usług wspólnych obsługujące procesy finansowe, księgowe, IT czy zarządzanie zasobami ludzkimi.
Rozwój centrów usług wspólnych na świecie, np. w Polsce, Indiach, na Filipinach czy w Irlandii.
Organizacje, które zdecydowały się na własne SSC, takie jak IBM, Procter & Gamble czy Shell.

Jak może wyglądać przyszłość centrów usług wspólnych?

Przyszłość SSC będzie związana z adaptacją do rosnących wymagań klientów oraz zmieniających się technologii. Nowoczesne SSC będą wprowadzać sztuczną inteligencję, automatyzację i robotyzację, co pozwoli na oferowanie usług wyższej jakości szybciej i taniej. Ważne będą również aspekty personalizacji usług, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzysektorowej.

Jakie są trendy i przewidywane zmiany w sektorze centrów usług wspólnych?

Przewidywane trendy w sektorze SSC obejmują:
Automatyzację i robotyzację procesów.
Personalizację usług.
Zrównoważony rozwój.
Współpracę międzysektorową.

Zobacz także:

5/5 - (2 votes)

Podobne wpisy