systemy zarządzania Kraków

Audyt luk procesowych
w obszarach
produkcyjno-biznesowych

Audyt luk biznesowo-produkcyjnych jest ważnym narzędziem, które pomaga Firmom poprawić swoje działanie, zidentyfikować obszary wymagające zmiany i usprawnić swoje procesy.

Audyt luk procesowych w obszarach produkcyjno-biznesowych

zarządzanie procesami kraków

Wsparcie
przedsiębiorstwa

Aby wspierać Przedsiębiorstwa w identyfikowaniu swoich słabych stron, przeszkód komunikacyjnych oraz obszarów do doskonalenia, oferujemy wykonanie audytu całej Organizacji, nie tylko pod kątem jej funkcjonowania w obszarach głównych – zarządczych, produkcji czy dostarczenia usługi, ale również w procesach wspierających procesy główne. 

Niezwykle ważnym elementem zarządzania procesowego, będącego podstawą realizacji usługi, jest spojrzenie na każdy proces oddzielnie jako samodzielny byt, ale również w ujęciu globalnym – w stosunku do całej Organizacji oraz pozostałych procesów.

Pliki dokumentacji leżą na biurku
Pracownik na hali produkcyjnej stoi przy urządzeniu sterującym

zarządzanie procesami kraków

Jak wygląda
audyt?

Podczas audytu, skupiamy się przede wszystkim na:

 • celach biznesowych Organizacji (czy zostały odpowiednio skonstruowane i dopasowane do kierunków rozwoju biznesu, czy są możliwe do osiągnięcia),
 • procesach i związanych z nimi dokumentach wykonawczych oraz wykorzystywanych narzędziach informatycznych (np. proces ofertowania, marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami, projektowania, zakupów, magazynowania, produkcji i dostawy wyrobu lub realizacji usługi, kontroli jakości, kadr, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji),
 • kulturze organizacyjnej i stylach zarządzania przedsiębiorstwem (w tym na wartościach, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, strukturze organizacyjnej),
 • kompetencjach oraz kwalifikacjach pracowników, niezbędnych do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, sposobach rekrutacji i dopasowaniu pracowników do przedsiębiorstwa, a także na systemach motywacyjnych,
 • infrastrukturze firmowej (w tym produkcyjnej),
 • ciągłym doskonaleniu – prowadzeniu przez Firmę inicjatyw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, systemu Kaizen lub innych rozwijających aktywnościach,
 • systemie zarządzania wskaźnikami KPI – kluczowych wskaźnikach efektywności procesów i Organizacji,
 • podstawach związanych ze spełnieniem przez Organizację przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), środowiska, BHP,
 • innych aspektach – na życzenie Klienta.

projektowanie i modelowanie procesów Kraków

Efekty audytu

Wynikiem przeprowadzonego spotkania jest stworzenie i omówienie raportu, przedstawiającego zidentyfikowane luki procesowe oraz miejsc w Organizacji,  przez które Firma traci nie tylko pieniądze, ale również czas który mogłaby przeznaczyć na realizację innych zadań i projektów, cenionych specjalistów czy nawet zaufanie wśród pracowników. W raporcie uwzględniamy również te aspekty działalności, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla prowadzenia biznesu w przyszłości.

BBQuality oferuje również wsparcie w zakresie zarządzania działaniami poaudytowymi (ustalenie priorytetów, osób odpowiedzialnych za realizację działań, wsparcie w ich rozliczeniu). Zapewniamy szkolenia z tematyki zarządzania procesowego, wspieramy w identyfikowaniu i mapowaniu procesów (projektowane i modelowanie), a także w opracowaniu i wdrożeniu kultury ciągłego doskonalenia.

zarządzanie procesami kraków

Etapy podstawowe dla audytu
luk biznesowo-produkcyjnych:

 1. Ustalenie i omówienie oczekiwań ze strony Klienta oraz przedstawienie koncepcji wykonania audytu przez BBQuality.
 2. Przygotowanie i przesłanie oferty.
 3. Ustalenie ram czasowych audytu, przekazanie planu audytu.
 4. Realizacja audytu.
 5. Opracowanie i dostarczenie Raportu z audytu (raport oprócz zidentyfikowanych luk, zawiera m.in. analizę szans i zagrożeń dla każdego procesu oraz Organizacji ogółem).
 6. Omówienie przekazanego Raportu.

zobacz też:

Mężczyzna przegląda dokumentacje
Pracownicy na hali produkcyjnej ubrani w kombinezony

zarządzanie procesami kraków

Etapy opcjonalne w zakresie zarządzania procesowego
i ciągłego doskonalenia:

 1. Ustalenie dalszych kroków, które zabezpieczą Organizację przed ponoszeniem niepotrzebnych kosztów (wspólne ustalenie z BBQuality działań poaudytowych, zdefiniowanie zasobów niezbędnych do ich realizacji oraz harmonogramu wykonania, bieżące monitorowanie statusu zadań oraz osiąganych efektów), a także podejmowanie działań, które rozwiną Organizację w przyszłości – skupienie się na kulturze ciągłego doskonalenia.
 2. Projektowanie i modelowanie procesów biznesowo-produkcyjnych wraz ze standaryzacją (opracowanie mapy procesu, analiza SWOT dla każdego procesu, zaprojektowanie i standaryzacja procesu na karcie procesu wraz ze skróconym przebiegiem, modelowanie procesu oraz jego wizualizacja graficzna, budowa wskaźników KPI umożliwiających monitorowanie procesów oraz zapewnienie nam nim kontroli).
  Usługa powiązana: Projektowanie i modelowanie….
 3. Szkolenie z zakresu zarządzania procesami oraz narzędzi wspierających kulturę ciągłego doskonalenia.

usługa powiązana: