ISO_22301

Wszechstronne spojrzenie na normę ISO 22301: Klucz do ciągłości działania Twojej organizacji

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard, który odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości działania organizacji. Wprowadzenie tej normy pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, ocenę ryzyka oraz opracowanie strategii i planów działania, które pomogą organizacji przetrwać kryzysowe sytuacje. W artykule przedstawimy, czym jest norma ISO 22301, jakie są jej wymagania oraz jak przebiega proces certyfikacji. Zapoznaj się z treścią, aby dowiedzieć się, jak wdrożenie tego standardu może przyczynić się do zwiększenia odporności Twojej organizacji na nieprzewidziane zdarzenia.

ISO_22301
ISO_22301

Wprowadzenie do normy ISO 22301

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard, który ma na celu zapewnienie ciągłości działania organizacji w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. W niniejszym artykule omówimy podstawy tej normy, jej cel oraz zastosowanie w praktyce.

Czym jest norma ISO 22301?

Wśród norm ISO, ISO 22301 wyróżnia się jako standard dotyczący zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management, BCM). Jego głównym celem jest pomoc organizacjom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, ocenie ryzyka oraz opracowaniu strategii i planów działania, które pozwolą im przetrwać kryzysowe sytuacje. Norma ta ma zastosowanie w różnych branżach i sektorach, niezależnie od wielkości organizacji.

Rola normy ISO 22301 w zapewnieniu ciągłości działania

Zapewnienie ciągłości działania to kluczowy element funkcjonowania każdej organizacji. Norma ISO 22301 pomaga w tym zakresie poprzez wprowadzenie systemu zarządzania ciągłością działania (BCM), który obejmuje takie elementy jak analiza ryzyka, opracowanie strategii ciągłości działania, planowanie działań awaryjnych czy testowanie i doskonalenie systemu. Wdrożenie normy ISO 22301 pozwala organizacjom na lepsze przygotowanie się do nieprzewidzianych zdarzeń oraz szybsze i skuteczniejsze reagowanie na nie.

Międzynarodowy standard ISO 22301 a polska norma PN-EN ISO 22301

Międzynarodowy standard ISO 22301 oraz polska norma PN-EN ISO 22301 są ze sobą ściśle powiązane. Polska norma jest adaptacją międzynarodowego standardu, co oznacza, że zawiera te same wymagania i zasady, ale jest dostosowana do polskiego systemu normowania. W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą wdrożyć system zarządzania ciągłością działania zgodny z normą ISO 22301, mogą korzystać z polskiej wersji tej normy, aby lepiej zrozumieć jej wymagania i zastosować je w swojej działalności.

System zarządzania ciągłością działania według ISO 22301

System zarządzania ciągłością działania (BCM) oparty na normie ISO 22301 to kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłością działania organizacji. W tym rozdziale omówimy kluczowe elementy tego systemu oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.

Jak wygląda system zarządzania ISO 22301?

System zarządzania ISO 22301 opiera się na modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act), który obejmuje następujące etapy:

 1. Planowanie – identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, opracowanie strategii ciągłości działania;
 2. Realizacja – wdrożenie planów ciągłości działania, szkolenie pracowników, komunikacja z interesariuszami;
 3. Monitorowanie – kontrola efektywności systemu, audyty wewnętrzne, analiza wyników;
 4. Udoskonalanie – wprowadzanie korekt, doskonalenie systemu, przegląd zarządzania.

System zarządzania ciągłością działania według ISO 22301 obejmuje również takie elementy jak polityka ciągłości działania, analiza wpływu na działalność (BIA), plany awaryjne czy testowanie i doskonalenie systemu.

Zarządzanie BCM: kluczowe elementy systemu

Zarządzanie BCM opiera się na kilku kluczowych elementach, które odgrywają istotną rolę w systemie zarządzania ciągłością działania. Są to:

 • System BCM – struktura organizacyjna, procesy i procedury, które pozwalają na efektywne zarządzanie ciągłością działania;
 • Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń, ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjalnych skutków dla organizacji;
 • Strategie ciągłości działania – opracowanie planów działania, które pozwolą organizacji na utrzymanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • Planowanie awaryjne – opracowanie szczegółowych planów awaryjnych, które określają działania do podjęcia w przypadku wystąpienia kryzysu;
 • Testowanie i doskonalenie systemu – regularne sprawdzanie efektywności systemu, wprowadzanie korekt i doskonalenie procesów.

Testowanie systemu ciągłości działania: jak to robić efektywnie?

Testowanie systemu ciągłości działania jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania ciągłością działania. Pozwala na sprawdzenie, czy system działa zgodnie z założeniami oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Aby testowanie było efektywne, warto stosować następujące metody i techniki:

 • Testy symulacyjne – przeprowadzanie ćwiczeń mających na celu sprawdzenie, jak organizacja poradzi sobie z konkretnym scenariuszem kryzysowym;
 • Audyty wewnętrzne – kontrola zgodności systemu z wymaganiami normy ISO 22301 oraz wewnętrznymi procedurami organizacji;
 • Analiza wyników testów – ocena efektywności systemu na podstawie wyników testów, identyfikacja obszarów wymagających poprawy;
 • Wprowadzanie korekt – modyfikacja systemu w oparciu o wyniki testów, doskonalenie procesów i procedur.

Regularne testowanie i doskonalenie systemu ciągłości działania pozwala na utrzymanie jego efektywności oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki i zagrożenia.

Wymagania normy ISO 22301

W tym rozdziale omówimy wymagania normy ISO 22301, które są kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania organizacji. Przedstawimy podstawowe wymagania, zagrożenia działalności i czynniki ryzyka oraz zabezpieczenia działalności i sposoby zwiększenia odporności organizacji.

Podstawowe wymagania normy ISO 22301

ISO/IEC 22301 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla systemu zarządzania ciągłością działania (BCM). Podstawowe wymagania normy obejmują:

 • Ustanowienie polityki ciągłości działania;
 • Przeprowadzenie analizy wpływu na działalność (BIA) oraz oceny ryzyka;
 • Opracowanie strategii ciągłości działania;
 • Wdrożenie planów ciągłości działania;
 • Monitorowanie, przegląd i doskonalenie systemu BCM;
 • Komunikacja z interesariuszami.

Wdrożenie tych wymagań pozwala organizacji na efektywne zarządzanie ciągłością działania oraz minimalizowanie ryzyka związanego z potencjalnymi zagrożeniami.

Zagrożenia działalności i czynniki ryzyka w kontekście ISO 22301

Zagrożenia działalności oraz czynniki ryzyka są istotnym elementem analizy w systemie zarządzania ciągłością działania. Norma ISO 22301 pomaga organizacjom zidentyfikować i zarządzać tymi zagrożeniami poprzez:

 • Identyfikację potencjalnych zagrożeń dla działalności;
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich wpływu na organizację;
 • Wdrożenie odpowiednich strategii i planów ciągłości działania;
 • Monitorowanie i doskonalenie systemu BCM w oparciu o identyfikowane zagrożenia i czynniki ryzyka.

W ten sposób norma ISO 22301 wspiera organizacje w zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu ciągłości działania.

Zabezpieczenia działalności: jak zwiększyć odporność organizacji?

Zabezpieczenia działalności oraz odporność organizacji są kluczowe dla utrzymania ciągłości działania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Norma ISO 22301 odgrywa ważną rolę w tym procesie, oferując następujące porady i wskazówki:

 • Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301;
 • Regularne przeprowadzanie analizy wpływu na działalność (BIA) oraz oceny ryzyka;
 • Opracowanie i wdrożenie strategii ciągłości działania oraz planów awaryjnych;
 • Testowanie i doskonalenie systemu BCM, aby zapewnić jego efektywność;
 • Współpraca z interesariuszami oraz komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca ciągłości działania.

Stosowanie się do tych zaleceń pozwala organizacjom zabezpieczyć swoją działalność oraz zwiększyć odporność na potencjalne zagrożenia.

Certyfikacja ISO 22301

Certyfikacja ISO 22301 to proces, który pozwala organizacjom na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność ich systemu zarządzania ciągłością działania (BCM) z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 22301. W tym rozdziale omówimy korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 22301 oraz szczegółowy opis procesu certyfikacji, w tym audyt certyfikacyjny.

Proces certyfikacji ISO 22301: kroki do uzyskania certyfikatu

Aby uzyskać certyfikat ISO 22301, organizacja musi przejść przez kilka etapów:

 1. Przygotowanie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301;
 2. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu, aby ocenić zgodność systemu BCM z normą;
 3. Wybór certyfikującej jednostki akredytowanej do przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego ISO 22301;
 4. Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego przez jednostkę certyfikującą;
 5. Wprowadzenie ewentualnych poprawek i doskonalenie systemu BCM na podstawie wyników audytu;
 6. Otrzymanie certyfikatu ISO 22301 po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji.

Proces certyfikacji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości organizacji, złożoności systemu BCM oraz ewentualnych niezgodności wykrytych podczas audytu.

Audyt certyfikacyjny ISO 22301: co powinieneś wiedzieć?

Audyt certyfikacyjny ISO 22301 to kluczowy element procesu certyfikacji, który pozwala na ocenę zgodności systemu zarządzania ciągłością działania z wymaganiami normy. Przed przystąpieniem do audytu warto wiedzieć, że:

 • Audyt przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą;
 • Audyt obejmuje ocenę dokumentacji systemu BCM, wizytę w siedzibie organizacji oraz rozmowy z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za ciągłość działania;
 • W wyniku audytu certyfikacyjnego jednostka certyfikująca może wykryć niezgodności, które należy usunąć przed otrzymaniem certyfikatu;
 • Audyt certyfikacyjny może być przeprowadzany w kilku etapach, w zależności od wielkości i złożoności organizacji oraz systemu BCM.

Przygotowanie się do audytu certyfikacyjnego ISO 22301 jest kluczowe dla pomyślnego przejścia procesu certyfikacji i uzyskania certyfikatu.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISO 22301

Posiadanie certyfikatu ISO 22301 przynosi organizacji szereg korzyści, które wpływają na business continuity oraz ogólną efektywność działania. Do najważniejszych korzyści należą:

 • Zwiększenie zaufania klientów, partnerów biznesowych oraz innych interesariuszy;
 • Poprawa zarządzania ryzykiem i zabezpieczenia działalności przed potencjalnymi zagrożeniami;
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej i dbającej o ciągłość działania;
 • Ułatwienie dostępu do nowych rynków i kontraktów, szczególnie tych wymagających certyfikacji ISO 22301;
 • Poprawa efektywności systemu zarządzania ciągłością działania oraz jego ciągłe doskonalenie.

W związku z tym, certyfikacja ISO 22301 stanowi wartościowy atut dla organizacji, który przyczynia się do zwiększenia jej konkurencyjności oraz ciągłości działania.

Strategia i planowanie ciągłości działania

Strategia ciągłości działania oraz plan ciągłości działania są kluczowymi elementami zarządzania ciągłością działania (BCM) w organizacji. W tym rozdziale omówimy, jak tworzyć efektywną strategię i plan ciągłości działania, jakie cechy powinien mieć dobry plan oraz jak skutecznie wdrożyć politykę ciągłości działania.

Tworzenie efektywnej strategii ciągłości działania

Aby zarządzać ciągłością działania w sposób efektywny, należy opracować strategię, która uwzględnia specyfikę organizacji oraz potencjalne zagrożenia dla jej działalności. Oto kilka wskazówek, które pomogą w tworzeniu efektywnej strategii ciągłości działania:

 • Przeprowadź analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla działalności;
 • Opracuj strategie zarządzania ryzykiem, które pozwolą na minimalizację wpływu zagrożeń na ciągłość działania;
 • Ustal priorytety dla kluczowych procesów biznesowych oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji;
 • Określ cele ciągłości działania, które będą wyznacznikiem sukcesu w zarządzaniu ciągłością działania;
 • Współpracuj z kluczowymi interesariuszami, aby uzyskać ich wsparcie i zaangażowanie w proces tworzenia strategii ciągłości działania.

Jak wygląda dobry plan ciągłości działania?

Ciągłość działania organizacji zależy w dużej mierze od jakości opracowanego planu ciągłości działania. Dobry plan powinien zawierać następujące cechy:

 • Jasno zdefiniowane cele ciągłości działania;
 • Opis kluczowych procesów biznesowych oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji;
 • Procedury reagowania na incydenty oraz zarządzania kryzysowego;
 • Plan komunikacji z interesariuszami w sytuacji kryzysowej;
 • Harmonogram testowania i aktualizacji planu ciągłości działania;
 • Określenie odpowiedzialności i kompetencji osób zaangażowanych w zarządzanie ciągłością działania.

Regularne testowanie i aktualizowanie planu ciągłości działania pozwala na jego ciągłe doskonalenie oraz dostosowanie do zmieniających się warunków i wymagań organizacji.

Polityka ciągłości działania: jak ją skutecznie wdrożyć?

Polityka ciągłości działania stanowi ramy, w których organizacja zarządza ciągłością działania. Aby skutecznie wdrożyć politykę ciągłości działania, warto zastosować następujące wskazówki:

 • Zapewnij poparcie i zaangażowanie kierownictwa organizacji w proces wdrażania polityki ciągłości działania;
 • Przeprowadź szkolenia i warsztaty dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość i kompetencje w zakresie ciągłości działania;
 • Współpracuj z kluczowymi interesariuszami, aby uzyskać ich wsparcie i zaangażowanie w proces wdrażania polityki ciągłości działania;
 • Monitoruj i oceniaj skuteczność wdrożonej polityki ciągłości działania, wprowadzając ewentualne poprawki i doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie polityki ciągłości działania pozwala na lepsze zarządzanie ciągłością działania oraz zwiększenie odporności organizacji na potencjalne zagrożenia.

ISO_22301
ISO_22301

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy wszechstronne spojrzenie na normę ISO 22301, która jest kluczem do ciągłości działania Twojej organizacji. Omówiliśmy między innymi wprowadzenie do normy, system zarządzania ciągłością działania według ISO 22301, wymagania normy, proces certyfikacji oraz strategię i planowanie ciągłości działania.

Podkreśliliśmy, że norma ISO 22301 odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości działania organizacji, a jej wdrożenie pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem oraz zwiększenie odporności na potencjalne zagrożenia. Przedstawiliśmy również kluczowe elementy systemu zarządzania ciągłością działania oraz wskazówki dotyczące testowania i aktualizacji planu ciągłości działania.

W kontekście wymagań normy ISO 22301, omówiliśmy podstawowe wymagania, zagrożenia działalności i czynniki ryzyka oraz zabezpieczenia działalności. Przedstawiliśmy również proces certyfikacji, audyt certyfikacyjny oraz korzyści z posiadania certyfikatu ISO 22301.

W ostatniej części artykułu skupiliśmy się na strategii i planowaniu ciągłości działania, omawiając tworzenie efektywnej strategii, cechy dobrego planu ciągłości działania oraz wdrożenie polityki ciągłości działania. Wskazaliśmy, że kluczowe znaczenie mają współpraca z interesariuszami, zaangażowanie kierownictwa oraz regularne testowanie i aktualizowanie planu ciągłości działania.

Wdrożenie normy ISO 22301 pozwala na skuteczne zarządzanie ciągłością działania oraz zwiększenie odporności organizacji na potencjalne zagrożenia, co przekłada się na długotrwały sukces i stabilność działalności.

Najważniejsze informacje o normie ISO 22301

Najważniejsze informacje o normie ISO 22301

Kwestia Opis
Czym jest norma ISO 22301? Międzynarodowy standard zarządzania ciągłością działania (BCM), pomagający organizacjom identyfikować zagrożenia, oceniać ryzyko oraz opracowywać strategie i plany działania na wypadek kryzysów.
Rola normy ISO 22301 Zwiększenie odporności organizacji na nieprzewidziane zdarzenia, poprawa zarządzania ryzykiem oraz wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych.
System zarządzania ciągłością działania Oparty na modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act), obejmujący planowanie, realizację, monitorowanie i udoskonalanie. Składa się z polityki ciągłości działania, analizy wpływu na działalność (BIA), planów awaryjnych oraz testowania.
Kluczowe elementy systemu BCM Struktura organizacyjna, procesy i procedury, analiza ryzyka, strategie ciągłości działania, planowanie awaryjne oraz regularne testowanie i doskonalenie systemu.
Testowanie systemu BCM Przeprowadzanie testów symulacyjnych, audytów wewnętrznych, analiza wyników testów oraz wprowadzanie korekt. Regularne testowanie zapewnia efektywność systemu.
Podstawowe wymagania normy Ustanowienie polityki ciągłości działania, przeprowadzenie analizy wpływu na działalność (BIA) i oceny ryzyka, opracowanie strategii ciągłości działania, wdrożenie planów, monitorowanie oraz doskonalenie systemu BCM.
Proces certyfikacji ISO 22301 Przygotowanie systemu BCM, przeprowadzenie wewnętrznego audytu, wybór jednostki certyfikującej, przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego, wprowadzenie poprawek oraz uzyskanie certyfikatu po pozytywnym zakończeniu procesu.
Korzyści z posiadania certyfikatu Zwiększenie zaufania klientów i partnerów, poprawa zarządzania ryzykiem, wzmocnienie wizerunku organizacji, ułatwienie dostępu do nowych rynków i kontraktów oraz poprawa efektywności systemu BCM.
Tworzenie strategii ciągłości działania Analiza ryzyka, opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, ustalenie priorytetów, określenie celów ciągłości działania oraz współpraca z interesariuszami.
Cechy dobrego planu ciągłości działania Jasno zdefiniowane cele, opis kluczowych procesów biznesowych, procedury reagowania na incydenty, plan komunikacji, harmonogram testowania i aktualizacji oraz określenie odpowiedzialności za zarządzanie ciągłością działania.

FAQ

Co to jest norma ISO 22301?

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ciągłością działania (BCM). Pomaga organizacjom identyfikować zagrożenia, oceniać ryzyko oraz opracowywać strategie i plany, które umożliwiają przetrwanie kryzysowych sytuacji.

Dlaczego norma ISO 22301 jest ważna dla organizacji?

Wdrożenie normy ISO 22301 zwiększa odporność organizacji na nieprzewidziane zdarzenia, poprawia zarządzanie ryzykiem, zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz wzmacnia wizerunek firmy.

Jakie są główne wymagania normy ISO 22301?

Podstawowe wymagania obejmują ustanowienie polityki ciągłości działania, przeprowadzenie analizy wpływu na działalność (BIA) oraz oceny ryzyka, opracowanie strategii ciągłości działania, wdrożenie planów, monitorowanie i doskonalenie systemu BCM oraz komunikację z interesariuszami.

Co to jest analiza wpływu na działalność (BIA)?

BIA to proces identyfikowania i oceniania skutków, jakie może mieć przestój lub zakłócenie w działalności organizacji. Analiza ta pomaga w określeniu kluczowych procesów biznesowych oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji.

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 22301?

Proces certyfikacji obejmuje przygotowanie systemu BCM zgodnie z wymaganiami normy, przeprowadzenie wewnętrznego audytu, wybór certyfikującej jednostki akredytowanej, przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego, wprowadzenie ewentualnych poprawek oraz otrzymanie certyfikatu po pozytywnym zakończeniu procesu.

Co obejmuje audyt certyfikacyjny ISO 22301?

Audyt certyfikacyjny obejmuje ocenę dokumentacji systemu BCM, wizytę w siedzibie organizacji oraz rozmowy z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za ciągłość działania. Celem audytu jest ocena zgodności systemu z wymaganiami normy ISO 22301.

Jakie korzyści przynosi posiadanie certyfikatu ISO 22301?

Posiadanie certyfikatu ISO 22301 zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych, poprawia zarządzanie ryzykiem, wzmacnia wizerunek organizacji, ułatwia dostęp do nowych rynków i kontraktów oraz poprawia efektywność systemu zarządzania ciągłością działania.

Jak tworzyć efektywną strategię ciągłości działania?

Efektywna strategia ciągłości działania wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka, opracowania strategii zarządzania ryzykiem, ustalenia priorytetów dla kluczowych procesów, określenia celów ciągłości działania oraz współpracy z kluczowymi interesariuszami.

Co powinien zawierać dobry plan ciągłości działania?

Dobry plan ciągłości działania powinien zawierać jasno zdefiniowane cele, opis kluczowych procesów biznesowych, procedury reagowania na incydenty, plan komunikacji w sytuacji kryzysowej, harmonogram testowania i aktualizacji oraz określenie odpowiedzialności osób zaangażowanych w BCM.

Jak skutecznie wdrożyć politykę ciągłości działania?

Skuteczne wdrożenie polityki ciągłości działania wymaga poparcia kierownictwa, przeprowadzenia szkoleń dla pracowników, współpracy z interesariuszami oraz regularnego monitorowania i oceniania skuteczności wdrożonej polityki.

Jak często należy testować system ciągłości działania?

System ciągłości działania powinien być regularnie testowany, aby zapewnić jego efektywność. Zaleca się przeprowadzanie testów symulacyjnych, audytów wewnętrznych oraz analiz wyników testów, aby wprowadzać konieczne poprawki i doskonalić system.

Czy norma ISO 22301 jest obowiązkowa?

Norma ISO 22301 nie jest obowiązkowa, ale wdrożenie jej wymagań jest dobrowolne i może przynieść wiele korzyści organizacjom, które zdecydują się na certyfikację.

Jak długo trwa proces certyfikacji ISO 22301?

Czas trwania procesu certyfikacji może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości organizacji, złożoności systemu BCM oraz ewentualnych niezgodności wykrytych podczas audytu.

Czy norma ISO 22301 jest tylko dla dużych organizacji?

Nie, norma ISO 22301 może być wdrożona przez organizacje każdej wielkości, w różnych branżach i sektorach. Jest elastyczna i może być dostosowana do specyfiki każdej organizacji.

Jakie są główne cele wdrożenia normy ISO 22301?

Główne cele to identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, opracowanie strategii i planów działania, zwiększenie odporności organizacji na kryzysowe sytuacje oraz zapewnienie ciągłości działania.

Zobacz także:

5/5 - (2 votes)

Podobne wpisy