Model SMART

Model SMART: Kompleksowy przewodnik po skutecznym wyznaczaniu celów

W dzisiejszym świecie, gdzie każdy z nas ma wiele zadań do wykonania, wyznaczanie celów stało się kluczowym elementem zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Właśnie dlatego warto poznać model SMART, który pozwala na skuteczne wyznaczanie celów, a tym samym zwiększa szanse na ich osiągnięcie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu modelowi, jego historii, założeniom oraz praktycznym zastosowaniom.

Model SMART
Model SMART

Wprowadzenie do metody SMART

Metoda SMART to popularne narzędzie stosowane w zarządzaniu projektami, planowaniu celów oraz ocenie postępów. Metoda SMART pomaga w wyznaczaniu celów, które są jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Właśnie te cechy sprawiają, że metoda ta jest tak skuteczna i powszechnie stosowana zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Definicja i omówienie akronimu SMART

Akronim SMART pochodzi z języka angielskiego i każda z liter oznacza jeden z kluczowych elementów metody. SMART po polsku można przetłumaczyć jako:

 • S – Specyficzne (Specific) – cele powinny być jasno zdefiniowane i precyzyjne,
 • M – Mierzalne (Measurable) – cele powinny być mierzalne, aby można było ocenić postępy,
 • A – Osiągalne (Achievable) – cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia,
 • R – Realistyczne (Realistic) – cele powinny być wyznaczone z uwzględnieniem dostępnych zasobów i możliwości,
 • T – Ograniczone czasowo (Time-bound) – cele powinny mieć określony termin realizacji.

Omówienie akronimu SMART pozwala zrozumieć, jakie są kluczowe założenia tej metody i jakie cechy powinny posiadać cele wyznaczane z jej pomocą.

Historia i ewolucja metody SMART

Metoda SMART została po raz pierwszy opisana w 1981 roku przez George’a T. Dorana, który przedstawił ją jako sposób na wyznaczanie celów w zarządzaniu. Od tego czasu metoda ta ewoluowała i została rozbudowana o dodatkowe elementy, co doprowadziło do powstania metody SMARTER. Najważniejsze cechy metody SMARTER to:

 • E – Elastyczność (Elastic) – cele powinny być elastyczne i dostosowywane do zmieniających się warunków,
 • R – Rewizja (Reviewed) – cele powinny być regularnie oceniane i modyfikowane w razie potrzeby.

Założenia metody SMART: jakie są podstawy?

Podstawowe założenia metody SMART opierają się na pięciu kluczowych elementach, które zostały przedstawione w akronimie SMART. Jakie są założenia tej metody? Cele wyznaczane z jej pomocą powinny być:

 1. Specyficzne – jasno zdefiniowane, aby każdy uczestnik projektu czy osoba realizująca cel wiedziała, co dokładnie ma osiągnąć,
 2. Mierzalne – możliwe do zmierzenia, aby można było ocenić postępy i efektywność działań,
 3. Osiągalne – realistyczne i możliwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i możliwości,
 4. Realistyczne – wyznaczone z uwzględnieniem ograniczeń, takich jak czas, budżet czy dostępność zasobów,
 5. Ograniczone czasowo – mające określony termin realizacji, co pozwala na lepsze planowanie działań i motywuje do ich wykonania.

Stosowanie się do tych założeń pozwala na wyznaczanie celów, które są skuteczne i mają większe szanse na osiągnięcie. Metoda SMART stanowi więc solidne podstawy do planowania i realizacji celów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Elementy modelu SMART

Model SMART składa się z pięciu kluczowych elementów, które wspólnie tworzą skuteczną metodę wyznaczania celów. W tej sekcji omówimy szczegółowo poszczególne elementy modelu SMART oraz wyjaśnimy, jak wpływają na proces wyznaczania celów.

Rozważanie każdego elementu modelu SMART

W celu lepszego zrozumienia metody SMART, warto przyjrzeć się każdemu z jej elementów:

 1. Specyficzne (S) – cele smart powinny być jasno zdefiniowane i precyzyjne, co pozwala na łatwe zrozumienie oczekiwań i wymagań. Dzięki temu, uczestnicy projektu wiedzą, co dokładnie mają osiągnąć.
 2. Mierzalne (M) – cele smart muszą być mierzalne, aby można było ocenić postępy i efektywność działań. Mierzalność pozwala na kontrolowanie realizacji celu oraz wprowadzanie ewentualnych korekt.
 3. Osiągalne (A) – cele smart powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i możliwości. Osiągalność celu wpływa na motywację uczestników oraz zwiększa szanse na jego realizację.
 4. Realistyczne (R) – cele smart muszą być wyznaczone z uwzględnieniem ograniczeń, takich jak czas, budżet czy dostępność zasobów. Realistyczne cele zwiększają prawdopodobieństwo ich osiągnięcia.
 5. Ograniczone czasowo (T) – cele smart powinny mieć określony termin realizacji, co pozwala na lepsze planowanie działań i motywuje do ich wykonania. Termin realizacji celu wpływa również na kontrolę postępów i ewentualne korekty.

Analiza każdego z elementów modelu SMART pozwala zrozumieć, jak te elementy są stosowane w praktyce i jak wpływają na skuteczność wyznaczania celów.

Jak skrót SMART pomaga w wyznaczaniu celów?

Stosowanie metody SMART w wyznaczaniu celów przynosi wiele korzyści. Dzięki skrótowi SMART, cele stają się jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Oto kilka korzyści płynących z zastosowania tej metody:

 • Większa precyzja – dzięki celom smart, uczestnicy projektu mają jasno określone cele, co pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań i wymagań.
 • Łatwiejsza kontrola postępów – mierzalność celów umożliwia ocenę postępów i efektywności działań, co pozwala na wprowadzenie ewentualnych korekt.
 • Realistyczne cele – cele smart są wyznaczane z uwzględnieniem dostępnych zasobów i możliwości, co zwiększa szanse na ich osiągnięcie.
 • Termin realizacji – określony termin realizacji celu pozwala na lepsze planowanie działań i motywuje do ich wykonania.

W praktyce, stosowanie metody SMART pozwala na skuteczne wyznaczanie celów, które mają większe szanse na osiągnięcie.

Przykład celu SMART: praktyczne zastosowanie

Przyjrzyjmy się praktycznemu przykładowi celu SMART:

Zwiększenie sprzedaży produktu X o 20% w ciągu 6 miesięcy poprzez wprowadzenie nowej strategii marketingowej i zwiększenie budżetu reklamowego o 10%.

W powyższym przykładzie cel jest:

 • Specyficzny – jasno określa, że chodzi o zwiększenie sprzedaży produktu X,
 • Mierzalny – określa konkretną wartość, o którą ma wzrosnąć sprzedaż (20%),
 • Osiągalny – zakłada wprowadzenie nowej strategii marketingowej i zwiększenie budżetu reklamowego,
 • Realistyczny – uwzględnia dostępne zasoby i możliwości (zwiększenie budżetu o 10%),
 • Ograniczony czasowo – określa termin realizacji celu (6 miesięcy).

W wyniku realizacji tego przykładu celu SMART, firma może osiągnąć zamierzone cele, a uczestnicy projektu mają jasno określone oczekiwania i wymagania.

Rozszerzona metoda SMARTER

Rozszerzona metoda SMART, znana również jako model SMARTER, to ulepszona wersja tradycyjnej metody SMART, która wprowadza dodatkowe elementy, mające na celu jeszcze lepsze wyznaczanie celów. W tej sekcji omówimy, jak ta metoda różni się od tradycyjnej metody SMART i jakie korzyści przynosi jej stosowanie.

Różnica między modelem SMART i SMARTER

Podstawowa różnica między modelem SMART a SMARTER polega na dodaniu dwóch dodatkowych elementów do metodyki:

 1. Ewaluacja (E) – metoda SMARTER zakłada regularną ewaluację celów, co pozwala na ocenę postępów, identyfikację problemów i wprowadzenie ewentualnych korekt. Ewaluacja jest kluczowa dla utrzymania motywacji i skuteczności działań.
 2. Reagowanie (R) – metoda SMARTER uwzględnia elastyczność w podejściu do celów, co oznacza, że uczestnicy projektu powinni być gotowi do reagowania na zmiany i dostosowywania swoich działań w miarę potrzeb.

Wprowadzenie tych dodatkowych elementów sprawia, że metoda SMARTER jest bardziej kompleksowa i skuteczna w wyznaczaniu celów niż tradycyjna metoda SMART.

Najważniejsze elementy metody SMARTER

W metodyce SMARTER wyróżniamy następujące elementy:

 1. Specyficzne (S)
 2. Mierzalne (M)
 3. Osiągalne (A)
 4. Realistyczne (R)
 5. Ograniczone czasowo (T)
 6. Ewaluacja (E)
 7. Reagowanie (R)

Stosowanie tych elementów w procesie wyznaczania celów pozwala na jeszcze lepsze planowanie, kontrolowanie postępów i reagowanie na zmiany, co przekłada się na większą skuteczność działań.

Porównanie metody SMART i SMARTER: Która jest lepsza?

Porównanie metody SMART i SMARTER pozwala na zrozumienie, która z nich jest lepsza w różnych sytuacjach. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 • Kompleksowość – metoda SMARTER jest bardziej kompleksowa niż metoda SMART, dzięki dodatkowym elementom (Ewaluacja i Reagowanie). Daje to większą kontrolę nad procesem wyznaczania celów i umożliwia lepsze dostosowanie się do zmian.
 • Skuteczność – metoda SMARTER może być bardziej skuteczna niż metoda SMART, ponieważ uwzględnia regularną ewaluację celów i elastyczność w podejściu do zmian. Dzięki temu, uczestnicy projektu są bardziej zaangażowani i motywowani do osiągnięcia celów.
 • Zastosowanie – metoda SMARTER może być lepsza w sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba ciągłego monitorowania postępów i reagowania na zmiany. Natomiast metoda SMART może być wystarczająca w przypadku prostszych projektów, gdzie cele są jasno określone i nie wymagają częstego dostosowywania.

Wybór między metodą SMART a SMARTER zależy od konkretnych potrzeb i wymagań projektu. Warto jednak pamiętać, że stosowanie rozszerzonej metody SMART może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak lepsza kontrola postępów i większa elastyczność w podejściu do celów.

Wyznaczanie celów za pomocą metody SMART

Wyznaczanie celów za pomocą metody SMART to sprawdzona technika, która pozwala na skuteczne planowanie i realizację celów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W tej sekcji omówimy, jak wyznaczać cele za pomocą metody SMART oraz jakie korzyści przynosi stosowanie tej metody w praktyce.

Jak wyznaczać cele za pomocą metody SMART?

Proces wyznaczania celów za pomocą modelu SMART składa się z kilku kroków, które pomagają w skutecznym planowaniu i osiąganiu celów. Oto, jak wyznaczać cele za pomocą metody SMART:

 1. Specyficzne (S) – określ dokładnie, co chcesz osiągnąć. Im bardziej precyzyjny cel, tym łatwiej będzie go zrealizować.
 2. Mierzalne (M) – zdefiniuj kryteria, które pozwolą Ci ocenić, czy cel został osiągnięty. Może to być np. liczba sprzedanych produktów, osiągnięty poziom dochodów czy zrealizowane zadania.
 3. Osiągalne (A) – upewnij się, że cel jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia przy zaangażowaniu odpowiednich zasobów i wysiłku.
 4. Realistyczne (R) – cel powinien być wyznaczony w taki sposób, aby był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę Twoje umiejętności, zasoby i ograniczenia.
 5. Ograniczone czasowo (T) – określ termin, w którym chcesz osiągnąć cel. Pozwoli to na lepsze planowanie działań i utrzymanie motywacji.

Stosując te kroki, będziesz w stanie skutecznie wyznaczyć cele, które będą realistyczne, mierzalne i osiągalne, co przekłada się na większą szansę ich realizacji.

5 przykładów celów SMART w praktyce

Oto 5 praktycznych przykładów celów SMART, które pokazują, jak można wyznaczyć cele zgodnie z tą metodą:

 1. Zwiększenie sprzedaży – zwiększyć sprzedaż produktów o 20% w ciągu 6 miesięcy, poprzez wprowadzenie nowej strategii marketingowej i zwiększenie budżetu reklamowego.
 2. Poprawa kondycji fizycznej – przebiec 10 km bez przerwy w ciągu 3 miesięcy, trenując 3 razy w tygodniu i stopniowo zwiększając dystans.
 3. Oszczędności – zaoszczędzić 10 000 zł w ciągu 12 miesięcy, odkładając co miesiąc 15% swoich dochodów na specjalne konto oszczędnościowe.
 4. Nauka języka obcego – osiągnąć poziom B2 w języku angielskim w ciągu 9 miesięcy, uczęszczając na kurs językowy 2 razy w tygodniu i regularnie ćwicząc samodzielnie.
 5. Rozwój zawodowy – zdobyć certyfikat z zakresu zarządzania projektami w ciągu 6 miesięcy, uczestnicząc w szkoleniu i zdając egzamin certyfikacyjny.

W każdym z tych przykładów cele zostały wyznaczone zgodnie z zasadami metody SMART, co pozwala na lepsze planowanie działań i większą szansę ich realizacji.

Dobre praktyki przy wyznaczaniu celów SMART

Wyznaczanie celów za pomocą metody SMART może być jeszcze skuteczniejsze, jeśli zastosujesz pewne dobre praktyki. Oto kilka technik i strategii, które mogą pomóc w skutecznym wyznaczaniu i realizacji celów:

 • Regularna ewaluacja – monitoruj postępy w realizacji celów i dokonuj ewaluacji, aby wprowadzać ewentualne korekty i utrzymać motywację.
 • Ustalanie priorytetów – skup się na najważniejszych celach i działaniach, które przyniosą największe korzyści.
 • Podział na mniejsze cele – dziel większe cele na mniejsze, bardziej osiągalne etapy, które pozwolą na systematyczne osiąganie postępów.
 • Wsparcie i motywacja – otaczaj się osobami, które będą Cię wspierać i motywować do realizacji celów, np. znajomi, rodzina czy współpracownicy.

Stosując te dobre praktyki, będziesz w stanie jeszcze skuteczniej wyznaczać i realizować cele za pomocą metody SMART, co przekłada się na większe osiągnięcia i satysfakcję z realizacji planów.

Zalety i korzyści zastosowania metody SMART

Korzyści zastosowania metody SMART są liczne i dotyczą różnych aspektów zarówno życia zawodowego, jak i osobistego. W tej sekcji omówimy zalety i korzyści zastosowania metody SMART oraz wyjaśnimy, jak ta metoda pomaga w skutecznym wyznaczaniu i realizacji celów.

Jakie korzyści daje stosowanie metody SMART?

Stosowanie metody SMART przynosi wiele korzyści, które przekładają się na większą efektywność i skuteczność w realizacji celów. Oto niektóre z nich:

 • Większa precyzja – metoda SMART pomaga w wyznaczaniu konkretnych i precyzyjnych celów, co ułatwia ich realizację.
 • Realistyczność – dzięki metoda SMART cele są wyznaczane w sposób realistyczny, co zwiększa szanse na ich osiągnięcie.
 • Motywacja – cele wyznaczone za pomocą metody SMART są ograniczone czasowo, co pozwala na utrzymanie motywacji i skupienie na realizacji celów.
 • Łatwość monitorowania postępów – metoda SMART pozwala na wyznaczanie mierzalnych celów, co ułatwia śledzenie postępów i ewaluację osiągnięć.

Zastosowanie metody SMART w celach biznesowych i osobistych

Metoda SMART może być stosowana zarówno w celach biznesowych, jak i osobistych, przynosząc korzyści w różnych kontekstach. Oto przykłady zastosowań metody SMART:

 • Biznes – wyznaczanie celów sprzedażowych, osiągnięcie określonego poziomu dochodów, zwiększenie liczby klientów czy poprawa jakości produktów i usług.
 • Osobiste – osiągnięcie określonego poziomu kondycji fizycznej, nauka języka obcego, oszczędzanie na konkretny cel czy rozwój zawodowy.

W każdym z tych przypadków metoda SMART pozwala na skuteczne wyznaczanie i realizację celów, co przekłada się na większe osiągnięcia i satysfakcję z realizacji planów.

Analiza SMART: Jak mierzyć postępy i osiągnięcie celu?

Analiza SMART pozwala na mierzenie postępów i osiągnięcie celu poprzez monitorowanie mierzalnych kryteriów wyznaczonych w procesie planowania. W tym procesie można stosować różne techniki i narzędzia, takie jak:

 • Śledzenie wskaźników – monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) związanych z wyznaczonym celem, np. liczba sprzedanych produktów, poziom dochodów czy liczba nowych klientów.
 • Analiza postępów – regularne ocenianie postępów w realizacji celów, np. poprzez porównywanie osiągnięć z planowanymi wynikami czy analizę trendów.
 • Używanie narzędzi – korzystanie z aplikacji czy oprogramowania do zarządzania celami, które pozwala na łatwe śledzenie postępów i ewaluację osiągnięć.

Stosując te techniki i narzędzia, będziesz w stanie skutecznie mierzyć postępy i osiągnięcie celu, co pozwoli na wprowadzenie ewentualnych korekt i utrzymanie motywacji w realizacji planów.

Model SMART
Model SMART

Podsumowanie

Model SMART to skuteczne narzędzie do wyznaczania celów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dzięki precyzyjnemu określaniu celów, realistycznemu podejściu, motywacji oraz łatwości monitorowania postępów, metoda ta przynosi liczne korzyści. Warto również zwrócić uwagę na rozszerzoną wersję metody – SMARTER, która dodatkowo uwzględnia aspekty ewaluacji i rewidowania celów. Wyznaczanie celów za pomocą metody SMART pozwala na osiągnięcie większych osiągnięć i satysfakcji z realizacji planów, a stosowanie analizy SMART umożliwia mierzenie postępów i osiągnięcia celu. Warto zastosować tę metodę w praktyce, aby cieszyć się lepszymi wynikami i większym sukcesem.

Model SMART

Model SMART

Model SMART to technika wyznaczania celów, która sprawia, że cele są jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy tego modelu oraz przykłady jego zastosowania.

Elementy Modelu SMART
Elementy Opis Przykłady
S – Specyficzne Cele powinny być jasno zdefiniowane i precyzyjne. Zwiększenie sprzedaży produktu X.
M – Mierzalne Cele muszą być mierzalne, aby ocenić postępy. Zwiększenie sprzedaży o 20%.
A – Osiągalne Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia przy dostępnych zasobach. Wprowadzenie nowej strategii marketingowej.
R – Realistyczne Cele muszą być wyznaczone z uwzględnieniem ograniczeń czasowych, budżetowych i zasobowych. Zwiększenie budżetu reklamowego o 10%.
T – Ograniczone czasowo Cele powinny mieć określony termin realizacji, co motywuje do działania. Osiągnięcie celu w ciągu 6 miesięcy.

FAQ

Czym jest metoda SMART?

Metoda SMART to technika wyznaczania celów, która sprawia, że cele są jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Akronim SMART oznacza:
S – Specyficzne (Specific): Cele powinny być jasno zdefiniowane.
M – Mierzalne (Measurable): Cele powinny być mierzalne, aby można było ocenić postępy.
A – Osiągalne (Achievable): Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia.
R – Realistyczne (Realistic): Cele powinny być wyznaczone z uwzględnieniem dostępnych zasobów.
T – Ograniczone czasowo (Time-bound): Cele powinny mieć określony termin realizacji.

Skąd pochodzi metoda SMART?

Metoda SMART została po raz pierwszy przedstawiona przez George’a T. Dorana w 1981 roku w artykule „There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives”. Od tego czasu metoda ta stała się popularnym narzędziem w zarządzaniu projektami i wyznaczaniu celów.

Jakie są główne zalety stosowania metody SMART?

Stosowanie metody SMART przynosi wiele korzyści, w tym:
Jasność: Cele są precyzyjnie określone, co ułatwia ich zrozumienie i realizację.
Mierzalność: Możliwość śledzenia postępów i efektywności działań.
Osiągalność: Cele są realistyczne i uwzględniają dostępne zasoby.
Motywacja: Określenie terminu realizacji celu zwiększa motywację.
Kontrola postępów: Regularna ocena postępów pozwala na wprowadzenie niezbędnych korekt.

Co to jest metoda SMARTER?

Metoda SMARTER to rozszerzona wersja metody SMART, która dodaje dwa dodatkowe elementy:
E – Ewaluacja (Evaluated): Regularna ocena postępów.
R – Rewizja (Reviewed): Możliwość modyfikacji celów w razie potrzeby.
Metoda SMARTER uwzględnia potrzebę elastyczności i ciągłej oceny celów, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Jakie są przykłady celów wyznaczanych zgodnie z metodą SMART?

Oto kilka praktycznych przykładów celów SMART:
Biznes: Zwiększenie sprzedaży produktu X o 20% w ciągu 6 miesięcy poprzez wprowadzenie nowej strategii marketingowej.
Kondycja fizyczna: Przebiegnięcie 10 km bez przerwy w ciągu 3 miesięcy, trenując 3 razy w tygodniu.
Oszczędności: Zaoszczędzenie 10 000 zł w ciągu roku, odkładając 15% miesięcznych dochodów.
Nauka: Osiągnięcie poziomu B2 w języku angielskim w ciągu 9 miesięcy, uczęszczając na kurs dwa razy w tygodniu.
Rozwój zawodowy: Zdobycie certyfikatu z zarządzania projektami w ciągu 6 miesięcy, uczestnicząc w szkoleniu i zdając egzamin.

Jakie są kroki wyznaczania celów za pomocą metody SMART?

Aby wyznaczyć cel zgodnie z metodą SMART, należy:
Specyficzność: Określić dokładnie, co chcesz osiągnąć.
Mierzalność: Ustalić kryteria oceny postępów.
Osiągalność: Upewnić się, że cel jest realistyczny.
Realistyczność: Zidentyfikować dostępne zasoby i możliwości.
Ograniczenie czasowe: Ustalić termin realizacji celu.

Jak mierzyć postępy w realizacji celów SMART?

Aby mierzyć postępy, można:
Śledzić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) związane z celem.
Regularnie oceniać i porównywać wyniki z planowanymi celami.
Korzystać z narzędzi do zarządzania projektami, które ułatwiają monitorowanie postępów.

Kiedy warto stosować metodę SMARTER zamiast SMART?

Metodę SMARTER warto stosować, gdy:
Projekt wymaga ciągłego monitorowania i ewaluacji.
Cele muszą być regularnie modyfikowane w odpowiedzi na zmieniające się warunki.
Chcesz zwiększyć elastyczność i możliwość adaptacji w procesie realizacji celów.

Jakie są dobre praktyki przy wyznaczaniu celów SMART?

Dobre praktyki obejmują:
Regularną ewaluację postępów.
Skupienie się na priorytetowych celach.
Podział większych celów na mniejsze, bardziej osiągalne etapy.
Szukanie wsparcia i motywacji od innych osób.

Jakie są najważniejsze elementy sukcesu przy stosowaniu metody SMART?

Najważniejsze elementy sukcesu to:
Jasność i precyzyjność wyznaczonych celów.
Regularne monitorowanie postępów i wprowadzanie korekt.
Realistyczne podejście do dostępnych zasobów i możliwości.
Utrzymanie motywacji poprzez określenie terminów realizacji celów.

Zobacz także:

5/5 - (2 votes)

Podobne wpisy