EMAS

EMAS: Europejski System Zarządzania Środowiskiem i Audytu

EMAS, czyli Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu, to dobrowolny program, który pomaga organizacjom w efektywnym zarządzaniu środowiskowym oraz w ciągłym doskonaleniu swojej działalności w tym zakresie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu systemowi, jego historii, korzyściom płynącym z wdrożenia oraz porównamy go z innymi standardami zarządzania środowiskowego, takimi jak ISO 14001. Zapoznamy się również z procesem rejestracji w systemie EMAS oraz zasobami dostępnymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na koniec przedstawimy praktyczne przykłady zastosowania EMAS w różnych organizacjach.

EMAS
EMAS

Czym jest EMAS i jak działa?

EMAS, czyli Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu, to dobrowolny system ekozarządzania i zarządzania środowiskowego opracowany przez Unię Europejską. Jego celem jest wspieranie organizacji w ciągłym doskonaleniu ich działalności środowiskowej oraz w efektywnym zarządzaniu środowiskowym. W systemie EMAS przedsiębiorstwa dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania określonych standardów, a w zamian otrzymują możliwość korzystania z różnych korzyści, takich jak lepszy wizerunek czy niższe koszty operacyjne.

System zarządzania środowiskowego w ramach EMAS opiera się na zasadach ciągłego doskonalenia, co oznacza, że organizacje zarejestrowane w systemie EMAS muszą regularnie oceniać swoją działalność środowiskową, identyfikować obszary wymagające poprawy oraz wdrażać odpowiednie środki. Wszystko to odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 14001, ale EMAS idzie o krok dalej, wprowadzając dodatkowe wymagania, takie jak przeprowadzanie audytów przez niezależnych ekspertów czy publikowanie deklaracji środowiskowych.

Historia EMAS: Jak to wszystko się zaczęło?

Historia EMAS sięga początku lat 90. XX wieku, kiedy to Unia Europejska wprowadziła unijny system ekozarządzania i audytu jako odpowiedź na rosnące zaniepokojenie społeczne związane z ochroną środowiska. Od tego czasu EMAS przeszedł kilka zmian, które miały na celu ułatwienie dostępu do systemu dla różnych rodzajów organizacji oraz zwiększenie jego efektywności i wiarygodności. Dziś EMAS jest uznawany za jeden z najbardziej zaawansowanych i wiarygodnych systemów zarządzania środowiskowego na świecie.

EMAS oznacza spełnienie: Co to oznacza dla Twojej organizacji?

EMAS oznacza spełnienie określonych wymagań środowiskowych, co przekłada się na szereg korzyści dla organizacji. Uczestnictwo w systemie EMAS pozwala na systematyczne monitorowanie i ocenę wpływu działalności na środowisko, co może prowadzić do optymalizacji procesów i obniżenia kosztów operacyjnych. Po drugie, organizacje zarejestrowane w EMAS mogą liczyć na lepszy wizerunek oraz większe zaufanie ze strony klientów, partnerów biznesowych i władz. Po trzecie, spełnienie wymagań EMAS może ułatwić dostęp do rynków zagranicznych oraz do środków finansowych, takich jak dotacje czy preferencyjne kredyty.

EMAS

EMAS vs ISO 14001: Porównanie systemów zarządzania środowiskowego

Choć zarówno EMAS, jak i ISO 14001 są systemami zarządzania środowiskowego, istnieją między nimi pewne różnice. Oto kilka z nich:

 • EMAS jest systemem opracowanym przez Unię Europejską, podczas gdy ISO 14001 jest międzynarodowym standardem opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).
 • EMAS ma szerszy zakres niż ISO 14001, obejmując również aspekty społeczne i ekonomiczne związane z zarządzaniem środowiskowym.
 • EMAS wymaga przeprowadzania audytów przez niezależnych ekspertów oraz publikowania deklaracji środowiskowych, co zwiększa jego wiarygodność i transparentność.
 • Organizacje zarejestrowane w EMAS mogą korzystać z dodatkowych korzyści, takich jak lepszy wizerunek czy niższe koszty operacyjne.

Podsumowując, zarówno EMAS, jak i ISO 14001 są wartościowymi narzędziami wspierającymi organizacje w efektywnym zarządzaniu środowiskowym. Wybór odpowiedniego systemu zależy od indywidualnych potrzeb i celów organizacji.

Rejestracja w systemie EMAS: Krok po kroku

Rejestracja w EMAS (Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu) to proces, który pozwala organizacjom na oficjalne uznanie ich wysiłków w zakresie zarządzania środowiskowego. W tym rozdziale omówimy, kto może zarejestrować się w systemie EMAS, jakie są wymogi dotyczące rejestracji oraz jak przygotować deklarację środowiskową.

Kto może zarejestrować się w systemie EMAS?

Kto może zarejestrować się w systemie EMAS? System ten jest otwarty dla różnych rodzajów organizacji, zarówno prywatnych, jak i publicznych, niezależnie od ich wielkości czy sektora działalności. Aby kwalifikować się do rejestracji w EMAS, organizacja musi spełniać określone kryteria, takie jak wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz dodatkowe wymagania EMAS.

Wymogi dotyczące rejestracji w EMAS: Co musisz wiedzieć?

Wymogi dotyczące rejestracji w EMAS obejmują następujące aspekty:

 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz dodatkowe wymagania EMAS, takie jak przeprowadzanie audytów przez niezależnych ekspertów czy publikowanie deklaracji środowiskowych.
 • Przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego oraz oceny zgodności z wymaganiami EMAS.
 • Przygotowanie deklaracji środowiskowej, która zawiera informacje na temat wpływu organizacji na środowisko, celów środowiskowych oraz działań podejmowanych w celu ich osiągnięcia.
 • Weryfikacja deklaracji środowiskowej przez niezależnego eksperta (audytora EMAS).
 • Złożenie wniosku o rejestrację w EMAS do właściwego organu krajowego.

Warto zaznaczyć, że wdrożenie wymagań EMAS może być procesem czasochłonnym i wymagającym zaangażowania zasobów organizacji. Jednak korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie, takie jak lepszy wizerunek czy niższe koszty operacyjne, mogą przynieść znaczące korzyści dla organizacji.

Jak przygotować deklarację środowiskową dla rejestracji EMAS?

Deklaracja środowiskowa to dokument, który zawiera informacje na temat wpływu organizacji na środowisko, celów środowiskowych oraz działań podejmowanych w celu ich osiągnięcia. Aby przygotować deklarację środowiskową dla rejestracji EMAS, organizacja powinna:

 1. Zbadać i ocenić wpływ swojej działalności na środowisko, uwzględniając aspekty takie jak zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych czy gospodarkę odpadami.
 2. Określić cele środowiskowe oraz plany działań mających na celu ich osiągnięcie.
 3. Monitorować i mierzyć postępy w osiąganiu celów środowiskowych oraz wdrażaniu działań.
 4. Dokumentować wyniki analiz, ocen oraz działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania środowiskowego.
 5. Przygotować deklarację środowiskową zgodnie z wymaganiami EMAS, zawierającą informacje na temat wpływu organizacji na środowisko, celów środowiskowych oraz działań podejmowanych w celu ich osiągnięcia.

Ważne jest, aby deklaracja środowiskowa była przejrzysta, rzetelna i łatwa do zrozumienia dla różnych grup interesariuszy, takich jak klienci, partnerzy biznesowi czy władze.

Wdrażanie systemu EMAS w Twojej organizacji

Proces wdrażania systemu EMAS (Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu) może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak lepszy wizerunek, niższe koszty operacyjne czy zwiększenie zaangażowania pracowników. W tym rozdziale omówimy korzyści z wdrażania systemu EMAS, jak wdrożyć system zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe wymagania EMAS.

Korzyści z wdrażania systemu EMAS: Dlaczego warto?

Korzyści z rejestracji w EMAS są liczne i obejmują między innymi:

 • Zwiększenie zaufania klientów, partnerów biznesowych i władz dzięki systemowi EMAS, który potwierdza wysiłki organizacji w zakresie zarządzania środowiskowego.
 • Poprawa efektywności energetycznej i redukcja kosztów związanych z zużyciem energii oraz gospodarką odpadami.
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej i dbającej o środowisko.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska.

Warto zatem rozważyć wdrożenie systemu EMAS w swojej organizacji, aby czerpać z tych korzyści.

Jak wdrożyć system zarządzania środowiskowego EMAS?

Aby wdrożyć system zarządzania środowiskowego EMAS, organizacja powinna przejść przez następujące kroki:

 1. Przeprowadzenie analizy środowiskowej, która pozwoli na zidentyfikowanie aspektów środowiskowych związanych z działalnością organizacji oraz ocenę ich wpływu na środowisko.
 2. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz dodatkowymi wymaganiami EMAS.
 3. Określenie celów środowiskowych oraz planów działań mających na celu ich osiągnięcie.
 4. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego oraz oceny zgodności z wymaganiami EMAS.
 5. Przygotowanie deklaracji środowiskowej, która zawiera informacje na temat wpływu organizacji na środowisko, celów środowiskowych oraz działań podejmowanych w celu ich osiągnięcia.
 6. Weryfikacja deklaracji środowiskowej przez niezależnego eksperta (audytora EMAS).
 7. Złożenie wniosku o rejestrację w EMAS do właściwego organu krajowego.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS może być procesem czasochłonnym i wymagającym zaangażowania zasobów organizacji, jednak korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie są warte tego wysiłku.

Dodatkowe wymagania EMAS: Co musisz wiedzieć?

Dodatkowe wymagania EMAS wyróżniają ten system od innych, takich jak ISO 14001. Oto szczegółowe informacje o tych wymaganiach:

 • Przeprowadzenie audytów środowiskowych przez niezależnych ekspertów, co zapewnia większą wiarygodność i rzetelność oceny systemu zarządzania środowiskowego.
 • Publikowanie deklaracji środowiskowych, które są dostępne dla szerokiej grupy interesariuszy, takich jak klienci, partnerzy biznesowi czy władze.
 • Ustalenie celów środowiskowych, które są bardziej ambitne niż wymagania minimalne określone przez przepisy prawne.
 • Stosowanie zasady ciągłego doskonalenia, która oznacza, że organizacja musi regularnie oceniać i aktualizować swoje cele środowiskowe oraz działania mające na celu ich osiągnięcie.

Znając te dodatkowe wymagania EMAS, organizacja może lepiej przygotować się do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i czerpać z jego korzyści.

EMAS dla MŚP: Czy to jest dla Ciebie?

EMAS dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, które chcą wdrożyć system zarządzania środowiskowego, ale mają ograniczone zasoby. W tym rozdziale omówimy zastosowanie EMAS dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zalety i wyzwania związane z wdrożeniem tego systemu.

Zalety i wyzwania związane z wdrożeniem EMAS dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wdrożenie zasadami systemu EMAS w MŚP może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Poprawa wizerunku firmy jako odpowiedzialnej i dbającej o środowisko.
 • Zwiększenie zaufania klientów, partnerów biznesowych i władz.
 • Redukcja kosztów związanych z zużyciem energii, wody i gospodarką odpadami.
 • Wzmocnienie zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska.

Jednak wdrożenie EMAS w MŚP może wiązać się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak:

 • Wysokie koszty wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego.
 • Potrzeba zaangażowania zasobów firmy, takich jak czas i personel, w proces wdrożenia.
 • Trudności w dostosowaniu się do dodatkowych wymagań EMAS, takich jak publikowanie deklaracji środowiskowych czy przeprowadzanie audytów przez niezależnych ekspertów.

Mimo tych wyzwań, wiele MŚP decyduje się na wdrożenie EMAS, widząc w nim wartość dla swojej działalności.

Przykłady MŚP, które skorzystały z systemu EMAS

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż z powodzeniem wdrożyło zasadami systemu EMAS i czerpie z jego korzyści. Oto kilka przykładów:

 • Producent opakowań – firma z branży opakowań zdecydowała się na wdrożenie EMAS, co pozwoliło jej na redukcję zużycia energii, wody i surowców, a także na zwiększenie zaangażowania pracowników w działania proekologiczne.
 • Hotel – mały hotel zdecydował się na wdrożenie EMAS, co przyczyniło się do poprawy jego wizerunku jako obiektu dbającego o środowisko, a także do zmniejszenia kosztów związanych z zużyciem energii i wody.
 • Firma produkująca kosmetyki – MŚP z branży kosmetycznej wdrożyło EMAS, co pozwoliło jej na zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych oraz na redukcję kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Te przykłady pokazują, że wdrożenie EMAS może być korzystne dla MŚP z różnych branż, pomimo wyzwań związanych z wdrożeniem tego systemu.

EMAS w praktyce: Studia przypadków

W tej sekcji przyjrzymy się emas organizacje oraz organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, aby zobaczyć, jak ten system pomógł im poprawić swoją działalność środowiskową. Przedstawimy również analizę efektów działalności środowiskowej tych organizacji.

Jak organizacje wykorzystują EMAS do poprawy swojej działalności środowiskowej?

Organizacje z różnych branż z powodzeniem wdrożyły EMAS, co przyczyniło się do poprawy ich działalności środowiskowej. Oto kilka przykładów:

 • Przedsiębiorstwo chemiczne – dzięki wdrożeniu EMAS, firma zredukowała emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszyła zużycie energii i wody.
 • Instytucja edukacyjna – uczelnia wyższa zarejestrowana w systemie EMAS zwiększyła recykling odpadów, wprowadziła programy edukacyjne dotyczące ochrony środowiska oraz zredukowała zużycie energii.
 • Operator logistyczny – firma transportowa zarejestrowana w EMAS zainwestowała w ekologiczne pojazdy, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej.

Wszystkie te przypadki pokazują, że emas organizacje mogą skutecznie wykorzystać ten system do poprawy swojej działalności środowiskowej.

Efekty działalności środowiskowej organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS

Analiza efekty działalności środowiskowej organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS pokazuje, że wdrożenie tego systemu przynosi wymierne korzyści. Oto kilka przykładów:

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – organizacje zarejestrowane w EMAS często osiągają znaczące redukcje emisji CO2, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem.
 • Oszczędność zasobów naturalnych – dzięki wdrożeniu EMAS, organizacje mogą zmniejszyć zużycie wody, energii oraz surowców, co przekłada się na oszczędności finansowe i mniejszy wpływ na środowisko.
 • Poprawa gospodarki odpadami – organizacje zarejestrowane w EMAS często wprowadzają skuteczne strategie recyklingu i minimalizacji odpadów, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska.

Podsumowując, rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS pokazuje, że wdrożenie tego systemu może przynieść wymierne korzyści dla organizacji oraz środowiska. Poprawa działalności środowiskowej organizacji przekłada się na oszczędności finansowe, lepszy wizerunek oraz zrównoważony rozwój.

EMAS
EMAS

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) oraz jego kluczowe aspekty. Omówiliśmy historię EMAS, porównanie z ISO 14001, proces rejestracji oraz wdrażanie systemu zarówno dla dużych organizacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Przybliżyliśmy również korzyści płynące z wdrożenia EMAS oraz przedstawiliśmy studia przypadków organizacji, które skorzystały z tego systemu.

Podkreślmy, że EMAS jest wartościowym narzędziem dla organizacji pragnących poprawić swoją działalność środowiskową oraz zyskać konkurencyjną przewagę na rynku. Wdrożenie EMAS przyczynia się do oszczędności finansowych, lepszego wizerunku oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu systemowi, organizacje mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, oszczędzać zasoby naturalne oraz poprawić gospodarkę odpadami.

Warto zatem rozważyć wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS w swojej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Dzięki temu podejściu, można osiągnąć wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla środowiska naturalnego.

FAQ

Czym jest EMAS?

EMAS (Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu) to dobrowolny system zarządzania środowiskowego opracowany przez Unię Europejską, który pomaga organizacjom w efektywnym zarządzaniu ich wpływem na środowisko i ciągłym doskonaleniu ich działalności środowiskowej.

Jakie są główne korzyści z wdrożenia EMAS?

Korzyści z wdrożenia EMAS obejmują lepszy wizerunek organizacji, niższe koszty operacyjne, zwiększone zaufanie klientów i partnerów, a także potencjalne ulgi podatkowe i dostęp do dotacji.

W czym EMAS różni się od ISO 14001?

EMAS jest bardziej rygorystyczny i wymaga dodatkowych działań, takich jak przeprowadzanie audytów przez niezależnych ekspertów i publikowanie deklaracji środowiskowych. W przeciwieństwie do ISO 14001, który jest międzynarodowym standardem, EMAS jest specyficzny dla UE i obejmuje również aspekty społeczne i ekonomiczne zarządzania środowiskowego.

Jakie są wymogi rejestracji w systemie EMAS?

Wymogi rejestracji w EMAS obejmują wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przygotowanie deklaracji środowiskowej i jej weryfikację przez niezależnego audytora, oraz złożenie wniosku do odpowiedniego organu krajowego.

Czy EMAS jest odpowiedni dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)?

Tak, EMAS jest dostępny dla organizacji wszystkich rozmiarów, w tym MŚP. Choć początkowe koszty mogą być wyższe, długoterminowe korzyści, takie jak poprawa efektywności operacyjnej i wzmocnienie wizerunku, mogą przeważyć te koszty.

Jakie są etapy wdrożenia EMAS w organizacji?

Etapy wdrożenia EMAS obejmują analizę środowiskową, określenie celów środowiskowych, wdrożenie odpowiednich procedur i polityk, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przygotowanie deklaracji środowiskowej i jej weryfikację przez audytora, a na koniec złożenie wniosku o rejestrację.

Jakie są dodatkowe wymagania systemu EMAS?

Dodatkowe wymagania systemu EMAS to między innymi przeprowadzanie audytów przez niezależnych ekspertów, publikowanie deklaracji środowiskowych, które są dostępne publicznie, oraz ciągłe doskonalenie w zakresie zarządzania środowiskowego.

Jakie są praktyczne przykłady zastosowania EMAS?

Przykłady zastosowania EMAS obejmują firmy z branży chemicznej redukujące emisję szkodliwych substancji, uczelnie zwiększające efektywność recyklingu odpadów, czy firmy transportowe inwestujące w ekologiczne pojazdy.

Zobacz także:

1.Szkolenia

2.Diagram Ishikawy: Narzędzie po analizie przyczynowo-skutkowej

3.Raport 8D: Metoda na rozwiązywanie problemów

4.Metody doskonalenia Systemów Zarządzania

5.Bezpieczeństwie informacji: Od definicji do praktycznych zastosowań

6.Kaizen

7.Audyt luk procesowych w obszarach produkcyjno-biznesowych

8.Mapowanie ryzyka: Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem

9.Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny AS 9100

10.Kaizen Lean: Ciągłe doskonalenie w praktyce biznesowej

11.ISO 9001: od zrozumienia do certyfikacji

12.Metoda 5S: Zasady, wdrożenia i korzyści

13.Szkolenia ISO 45001: od podstaw do certyfikacji

14.Wdrożenie ISO: Od planowania do certyfikacji

15.Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością: zakres obowiązków i kluczowe aspekty funkcji

16.Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing

17.Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny AS 9100

18.Business Process Management: Czyli zarządzanie procesami biznesowymi

19.Rozwiązanie problemów: Przewodnik po skutecznych metodach i strategiach

20.Systemy Zarządzania

21.Zarządzanie procesami

22.Mapowanie procesu produkcji

23.Mapa procesu: Przewodnik po mapowaniu procesów biznesowych

24.Jak zostać inżynierem: Kompleksowy przewodnik krok po kroku

25.Diagram przepływów: Kompleksowy przewodnik po tworzeniu i zrozumieniu

Rate this post

Podobne wpisy