Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku

Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku: Przewodnik dla początkujących i zaawansowanych

Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednim podejściem i planowaniem może być przeprowadzony sprawnie i efektywnie. W tym przewodniku przedstawimy kompleksowe podejście do wdrożenia normy ISO 9001, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Omówimy kluczowe aspekty, takie jak planowanie, dostosowanie firmy do wymagań normy, wdrażanie systemu zarządzania jakością, nadzór nad procesem, dokumentacja, audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz uzyskanie certyfikatu ISO 9001.

Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku
Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku

Wprowadzenie do normy ISO 9001

Norma ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania jakością, który pomaga organizacjom w efektywnym wdrażaniu systemów zarządzania jakością (QMS). W tym rozdziale omówimy podstawowe informacje o normie ISO 9001, jej celu i zastosowaniu.

Czym jest norma ISO 9001?

Norma ISO 9001 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (QMS) w organizacji. Celem normy jest zapewnienie, że produkty i usługi dostarczane przez organizację spełniają oczekiwania klientów oraz wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje. Norma ISO 9001 jest częścią rodziny norm ISO 9000, której głównym celem jest promowanie jakości i ciągłego doskonalenia w organizacjach na całym świecie.

Kluczowe założenia normy ISO 9001

Kluczowe założenia normy ISO 9001 obejmują następujące elementy:

 • Skupienie na klientach: organizacje powinny zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów oraz dążyć do ich spełnienia.
 • Przywództwo: kierownictwo organizacji powinno określić kierunek działania i stworzyć warunki do zaangażowania pracowników.
 • Zaangażowanie pracowników: pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji powinni być zaangażowani w procesy zarządzania jakością.
 • Procesowe podejście: zarządzanie jakością powinno być oparte na podejściu procesowym, które pozwala na efektywną kontrolę i doskonalenie procesów.
 • Ciągłe doskonalenie: organizacje powinny dążyć do ciągłego doskonalenia swojego systemu zarządzania jakością.
 • Podejmowanie decyzji opartych na dowodach: decyzje powinny być podejmowane na podstawie analizy danych i informacji.
 • Relacje z dostawcami: organizacje powinny utrzymywać dobre relacje z dostawcami, aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług.

Norma ISO 9001 opiera się na tych założeniach, które są zintegrowane z jej strukturą i wymaganiami.

Zasady systemu zarządzania jakością według ISO 9001

Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 opiera się na następujących zasadach:

 1. Planowanie: organizacje powinny opracować plan wdrożenia systemu zarządzania jakością, uwzględniając cele, zasoby i ryzyka.
 2. Realizacja: organizacje powinny wdrożyć system zarządzania jakością, stosując się do wymagań normy ISO 9001.
 3. Monitorowanie i mierzenie: organizacje powinny monitorować i mierzyć efektywność systemu zarządzania jakością, aby identyfikować obszary wymagające poprawy.
 4. Analiza i ocena: organizacje powinny analizować wyniki monitorowania i mierzenia, aby ocenić skuteczność systemu zarządzania jakością.
 5. Udoskonalanie: organizacje powinny podejmować działania mające na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Stosowanie tych zasad pozwala organizacjom na efektywne wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, co przyczynia się do poprawy jakości produktów i usług oraz zadowolenia klientów.

Kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

W celu osiągnięcia skutecznego wdrożenia ISO 9001, warto zastosować się do poniższych kroków, które obejmują planowanie, przystosowanie firmy do wymagań normy, wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz nadzór nad procesem wdrożenia.

Planowanie wdrożenia ISO 9001

Podczas wdrażania ISO 9001, pierwszym krokiem jest opracowanie planu wdrożenia, który powinien uwzględniać cele, zasoby, ryzyka oraz harmonogram działań. Planowanie pozwala na efektywne zarządzanie procesem wdrożenia oraz monitorowanie postępów.

Przystosowanie firmy do wymagań ISO 9001

Przystosowanie firmy do ISO 9001 obejmuje analizę obecnych procesów oraz identyfikację obszarów, które wymagają zmian w celu spełnienia wymagań normy. Należy również przeprowadzić szkolenia dla pracowników, aby zapewnić zrozumienie normy oraz zaangażowanie w proces wdrożenia.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością

Kolejnym krokiem jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001. W tym celu należy opracować i wdrożyć procedury, instrukcje oraz dokumentację, które będą regulować działanie systemu zarządzania jakością. Ważne jest również monitorowanie efektywności wdrożonych procesów oraz podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby.

Nadzór nad procesem wdrażania ISO 9001

Nadzór nad ISO 9001 jest kluczowy dla skutecznego wdrożenia normy. Należy regularnie oceniać postępy w realizacji planu wdrożenia oraz analizować wyniki monitorowania i mierzenia efektywności systemu zarządzania jakością. W razie potrzeby należy wprowadzać korekty oraz doskonalić system zarządzania jakością, aby osiągnąć cele oraz spełnić wymagania normy ISO 9001.

Stosując się do powyższych kroków, można osiągnąć skuteczne wdrożenie ISO 9001 oraz utrzymać system zarządzania jakością na wysokim poziomie, co przyczyni się do poprawy jakości produktów i usług oraz zadowolenia klientów.

Dokumentacja w procesie wdrażania ISO 9001

Dokumentacja ISO 9001 odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania normy, ponieważ pozwala na utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami oraz monitorowanie efektywności wdrożonych procesów. W tym rozdziale omówimy wymagania normy ISO 9001 dotyczące dokumentacji, znaczenie udokumentowanej informacji oraz sposób przygotowania dokumentów wymaganych przez normę.

Wymagania normy ISO 9001 dotyczące dokumentacji

Wymagania normy ISO 9001 w zakresie dokumentacji obejmują zarówno opracowanie, jak i utrzymanie odpowiedniej dokumentacji systemu zarządzania jakością. Dokumentacja powinna być zrozumiała, aktualna oraz dostępna dla wszystkich osób zaangażowanych w proces wdrażania normy. Wymagane dokumenty obejmują między innymi politykę jakości, procedury, instrukcje, zapisy oraz udokumentowaną informację.

Udokumentowana informacja w ISO 9001

Udokumentowana informacja ISO to wszelkie informacje, które są wymagane przez normę ISO 9001 w celu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Udokumentowana informacja obejmuje zarówno dokumenty, jak i zapisy, które są niezbędne do udowodnienia zgodności z wymaganiami normy oraz efektywności wdrożonych procesów. Przykłady udokumentowanej informacji to procedury, instrukcje, raporty z audytów czy wyniki analizy ryzyka.

Jak przygotować dokumenty wymagane przez ISO 9001?

Przygotowanie dokumentów wymaganych przez ISO 9001 może być procesem złożonym, jednak stosując się do poniższych wskazówek, można ułatwić sobie to zadanie:

 1. Zapoznaj się z wymaganiami normy ISO 9001 dotyczącymi dokumentacji, aby wiedzieć, jakie dokumenty są wymagane oraz jakie informacje powinny zawierać.
 2. Przeprowadź analizę obecnych procesów oraz identyfikuj obszary, które wymagają zmian w celu spełnienia wymagań normy.
 3. Opracuj politykę jakości, która będzie wyznaczać cele oraz założenia systemu zarządzania jakością w organizacji.
 4. Stwórz procedury oraz instrukcje, które będą regulować działanie systemu zarządzania jakością oraz opisywać poszczególne procesy.
 5. Dokonaj identyfikacji oraz opracowania zapisów oraz innych dokumentów, które są wymagane przez normę ISO 9001.
 6. Zapewnij, że dokumentacja jest zrozumiała, aktualna oraz dostępna dla wszystkich osób zaangażowanych w proces wdrażania normy.
 7. Monitoruj efektywność wdrożonych procesów oraz podejmuj działania korygujące w razie potrzeby, co pozwoli na utrzymanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.

Stosując się do powyższych wskazówek, można skutecznie przygotować dokumentację ISO 9001 oraz utrzymać system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy. Pamiętaj, że odpowiednia dokumentacja jest kluczowa dla osiągnięcia celów oraz spełnienia wymagań normy ISO 9001, dlatego warto poświęcić odpowiednią uwagę jej opracowaniu oraz utrzymaniu.

Samodzielne wdrożenie ISO 9001 versus pomoc ekspertów

Decydując się na samodzielne wdrożenie ISO 9001 lub zlecając to zadanie ekspertom, warto rozważyć zarówno zalety, jak i wady obu podejść. W tym rozdziale porównamy samodzielne wdrażanie normy ISO 9001 z korzystaniem z pomocy ekspertów, omówimy jak przeprowadzić proces wdrażania samodzielnie oraz kiedy warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Jak przeprowadzić samodzielne wdrożenie ISO 9001?

Aby przeprowadzić wdrożenie ISO 9001 samodzielnie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zapoznaj się z wymaganiami normy ISO 9001 oraz zrozum jej kluczowe założenia i zasady.
 2. Przeprowadź analizę obecnych procesów w organizacji, aby zidentyfikować obszary wymagające zmian.
 3. Opracuj politykę jakości oraz cele związane z systemem zarządzania jakością.
 4. Wprowadź zmiany w procesach oraz procedurach, aby spełnić wymagania normy ISO 9001.
 5. Przygotuj odpowiednią dokumentację, zgodnie z wymaganiami normy.
 6. Przeprowadź audyt wewnętrzny, aby ocenić zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy.
 7. Wdrożyć działania korygujące i doskonalące, jeśli okaże się to konieczne.
 8. Przygotuj się na audyt zewnętrzny przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą ISO 9001.

Chociaż samodzielne wdrożenie ISO 9001 może być czasochłonne i wymagać dużego zaangażowania, pozwala na oszczędność kosztów związanych z wynajęciem ekspertów oraz daje możliwość lepszego zrozumienia i dostosowania systemu zarządzania jakością do specyfiki organizacji.

Kiedy warto skorzystać z pomocy ekspertów w wdrażaniu ISO?

W niektórych sytuacjach warto rozważyć skorzystanie z pomocy w spełnieniu wymagań normy ISO 9001 przez ekspertów. Takie sytuacje mogą obejmować:

 • Brak wiedzy lub doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością i normy ISO 9001.
 • Złożoność procesów oraz struktury organizacji, które utrudniają samodzielne wdrożenie normy.
 • Ograniczony czas na wdrożenie normy, np. ze względu na wymagania klientów lub konkurencji.
 • Potrzeba wsparcia w zakresie szkoleń, audytów wewnętrznych czy przygotowania dokumentacji.

Korzystając z pomocy ekspertów, można skrócić czas wdrożenia normy ISO 9001, zminimalizować ryzyko błędów oraz skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością.

Koszty wdrożenia ISO 9001 – samodzielnie versus z pomocą ekspertów

Koszty wdrożenia ISO 9001 zależą od wielu czynników, takich jak wielkość i specyfika organizacji, złożoność procesów czy wybrany sposób wdrożenia. Samodzielne wdrożenie normy może być tańsze, jednak wymaga większego zaangażowania czasowego oraz wiedzy na temat normy. Z kolei korzystanie z pomocy ekspertów wiąże się z wyższymi kosztami, ale pozwala na skorzystanie z ich doświadczenia oraz wsparcia w trudniejszych aspektach wdrażania normy.

Przed podjęciem decyzji o wyborze metody wdrożenia ISO 9001, warto dokładnie przeanalizować potrzeby organizacji, dostępne zasoby oraz potencjalne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO 9001. Ostateczny wybór powinien być oparty na analizie kosztów i korzyści oraz dostosowany do specyfiki danej organizacji.

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w procesie wdrażania ISO 9001

Audyt wewnętrzny ISO 9001 oraz audyt zewnętrzny są kluczowymi elementami procesu wdrażania normy ISO 9001. W tym rozdziale omówimy rolę audytu wewnętrznego i zewnętrznego, jak przeprowadzić audyt zerowy oraz jak przygotować się do audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą ISO 9001.

Rola audytu wewnętrznego w procesie wdrażania ISO 9001

Audyt wewnętrzny, przeprowadzany przez audytora wewnętrznego ISO 9001, ma na celu ocenę zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Audyt wewnętrzny pozwala na:

 • Weryfikację skuteczności wdrożonych procesów i procedur;
 • Identyfikację niezgodności oraz możliwości doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • Wdrożenie działań korygujących i doskonalących;
 • Przygotowanie organizacji do audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą ISO 9001.

Jak przeprowadzić audyt zerowy?

Audyt zerowy to szczególny rodzaj audytu wewnętrznego, mający na celu ocenę stanu organizacji przed rozpoczęciem wdrażania normy ISO 9001. Przeprowadzenie audytu zerowego pozwala na zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian oraz opracowanie planu wdrożenia normy. Aby przeprowadzić audyt zerowy, należy:

 1. Zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001 oraz zrozumieć jej kluczowe założenia i zasady;
 2. Przeprowadzić analizę obecnych procesów i procedur w organizacji, aby zidentyfikować obszary niezgodne z wymaganiami normy;
 3. Opracować plan działań mających na celu dostosowanie organizacji do wymagań ISO 9001;
 4. Przeprowadzić audyt wewnętrzny, aby ocenić skuteczność wdrożonych zmian oraz zidentyfikować obszary wymagające dalszych działań.

Jak przygotować się do audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą ISO 9001?

Audyt zewnętrzny, przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą ISO 9001, ma na celu ocenę zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy oraz przyznanie certyfikatu ISO 9001. Aby przygotować się do audytu zewnętrznego, należy:

 1. Upewnić się, że wszystkie wymagania normy ISO 9001 zostały spełnione, a system zarządzania jakością jest w pełni wdrożony i funkcjonuje zgodnie z założeniami;
 2. Przeprowadzić audyt wewnętrzny, aby ocenić zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy;
 3. Wdrożyć działania korygujące i doskonalące, jeśli okaże się to konieczne;
 4. Przygotować odpowiednią dokumentację, zgodnie z wymaganiami normy;
 5. Przygotować personel do udziału w audycie zewnętrznym, poprzez szkolenia oraz informowanie o celach i przebiegu audytu.

Staranne przygotowanie do audytu zewnętrznego oraz współpraca z jednostką certyfikującą ISO 9001 są kluczowe dla uzyskania certyfikatu oraz utrzymania wysokiej jakości systemu zarządzania jakością w organizacji.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001

Proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 obejmuje certyfikację systemu zarządzania jakością oraz korzyści płynące z posiadania tego certyfikatu. W tym rozdziale omówimy, jak przebiega proces certyfikacji oraz jakie korzyści niesie wdrożenie ISO 9001.

Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością

Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 to proces, który pozwala organizacji na potwierdzenie zgodności swojego systemu zarządzania jakością z międzynarodowymi standardami. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Przygotowanie organizacji do certyfikacji, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001;
 2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, aby ocenić zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy;
 3. Wdrożenie działań korygujących i doskonalących, jeśli okaże się to konieczne;
 4. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przez jednostkę certyfikującą, która oceni zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001;
 5. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001, jeśli audyt zewnętrzny zostanie zakończony pozytywnym wynikiem.

Jakie korzyści niesie uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przynosi organizacji szereg korzyści, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oto niektóre z nich:

 • Poprawa jakości produktów i usług – wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 pozwala na systematyczne doskonalenie procesów, co przekłada się na wyższą jakość oferowanych produktów i usług;
 • Zwiększenie efektywności organizacji – dzięki lepszemu zarządzaniu procesami oraz monitorowaniu i analizie danych, organizacja może osiągnąć większą efektywność i redukcję kosztów;
 • Wzmocnienie zaufania klientów – posiadanie certyfikatu ISO 9001 świadczy o zaangażowaniu organizacji w utrzymanie wysokiej jakości produktów i usług, co buduje zaufanie klientów;
 • Przewaga konkurencyjna – certyfikat ISO 9001 może być wymagany przez niektórych klientów lub stanowić dodatkowy atut w negocjacjach handlowych, co przekłada się na lepszą pozycję na rynku;
 • Zgodność z wymogami prawno-regulacyjnymi – wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 może pomóc organizacji w spełnieniu obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

Podsumowując, uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przyczynia się do poprawy jakości, efektywności i konkurencyjności organizacji, co przekłada się na zadowolenie klientów i długotrwały sukces na rynku.

Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku
Wdrożenie ISO 9001 krok po kroku

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik dotyczący wdrożenia normy ISO 9001. Omówiliśmy kluczowe założenia tej normy, kroki skutecznego wdrożenia, dokumentację, samodzielne wdrożenie versus pomoc ekspertów, audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz proces uzyskania certyfikatu ISO 9001. Wdrożenie ISO 9001 przyczynia się do poprawy jakości, efektywności i konkurencyjności organizacji, co przekłada się na zadowolenie klientów i długotrwały sukces na rynku.

Ważne jest, aby pamiętać o planowaniu wdrożenia, przystosowaniu firmy do wymagań normy, wdrażaniu systemu zarządzania jakością oraz nadzorowaniu procesu wdrażania. Dokumentacja odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania, a audyty wewnętrzne i zewnętrzne są niezbędne do oceny zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001.

W zależności od potrzeb i możliwości organizacji, można wybrać samodzielne wdrożenie ISO 9001 lub skorzystać z pomocy ekspertów. Warto również zwrócić uwagę na koszty wdrożenia, które mogą różnić się w zależności od wybranej metody.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przynosi szereg korzyści, takich jak poprawa jakości produktów i usług, zwiększenie efektywności organizacji, wzmocnienie zaufania klientów, przewaga konkurencyjna oraz zgodność z wymogami prawno-regulacyjnymi. Dlatego warto rozważyć wdrożenie normy ISO 9001 w swojej organizacji.

FAQ

1. Co to jest norma ISO 9001?

Norma ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania jakością (QMS). Jej celem jest zapewnienie, że produkty i usługi dostarczane przez organizację spełniają oczekiwania klientów oraz wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje.

2. Jakie są kluczowe założenia normy ISO 9001?

Skupienie na klientach: Zrozumienie i spełnianie potrzeb klientów.
Przywództwo: Kierownictwo organizacji określa kierunek działania.
Zaangażowanie pracowników: Wszyscy pracownicy są zaangażowani w procesy zarządzania jakością.
Procesowe podejście: Efektywna kontrola i doskonalenie procesów.
Ciągłe doskonalenie: Stałe udoskonalanie systemu zarządzania jakością.
Podejmowanie decyzji opartych na dowodach: Decyzje oparte na analizie danych.
Relacje z dostawcami: Utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami.

3. Jakie są zasady systemu zarządzania jakością według ISO 9001?

Planowanie: Opracowanie planu wdrożenia QMS.
Realizacja: Wdrożenie systemu zgodnie z wymaganiami normy.
Monitorowanie i mierzenie: Monitorowanie efektywności systemu.
Analiza i ocena: Analiza wyników i ocena skuteczności systemu.
Udoskonalanie: Stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

4. Jakie kroki należy podjąć w celu skutecznego wdrożenia ISO 9001?

Planowanie wdrożenia: Opracowanie planu uwzględniającego cele, zasoby, ryzyka i harmonogram.
Przystosowanie firmy: Analiza obecnych procesów i identyfikacja obszarów wymagających zmian.
Wdrażanie systemu: Opracowanie i wdrożenie procedur, instrukcji oraz dokumentacji.
Nadzór nad procesem: Regularna ocena postępów i wprowadzenie korekt w razie potrzeby.

5. Jaką rolę odgrywa dokumentacja w procesie wdrażania ISO 9001?

Dokumentacja jest kluczowa, ponieważ utrzymuje zgodność z wymaganiami normy i pozwala monitorować efektywność procesów. Wymagana dokumentacja obejmuje politykę jakości, procedury, instrukcje, zapisy oraz udokumentowaną informację.

6. Jak przygotować dokumenty wymagane przez ISO 9001?

Zapoznaj się z wymaganiami normy.
Przeprowadź analizę obecnych procesów.
Opracuj politykę jakości i procedury.
Stwórz zapisy i inne wymagane dokumenty.
Zapewnij, że dokumentacja jest zrozumiała, aktualna i dostępna.

7. Jakie są zalety samodzielnego wdrożenia ISO 9001 w porównaniu z pomocą ekspertów?

Samodzielne wdrożenie może być tańsze i pozwala na lepsze zrozumienie systemu, jednak jest czasochłonne i wymaga dużej wiedzy. Pomoc ekspertów skraca czas wdrożenia i minimalizuje ryzyko błędów, ale wiąże się z wyższymi kosztami.

8. Jakie są koszty wdrożenia ISO 9001?

Koszty wdrożenia zależą od wielkości i specyfiki organizacji, złożoności procesów oraz wybranej metody wdrożenia (samodzielnie vs. pomoc ekspertów).

9. Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001?

Audyt zerowy: Ocena stanu organizacji przed rozpoczęciem wdrażania normy.
Regularne audyty wewnętrzne: Ocena zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy i identyfikacja obszarów wymagających poprawy.
Działania korygujące: Wdrożenie działań korygujących i doskonalących.

10. Jak przygotować się do audytu zewnętrznego?

Upewnij się, że wszystkie wymagania normy zostały spełnione.
Przeprowadź audyt wewnętrzny.
Wdrożenie działań korygujących, jeśli konieczne.
Przygotowanie dokumentacji.
Szkolenie personelu na temat audytu.

Zobacz także:

Rate this post

Podobne wpisy