ESG Raportowanie Niefinansowe

ESG Raportowanie Niefinansowe: Wszystko, co Musisz Wiedzieć

ESG raportowanie niefinansowe to proces, w którym przedsiębiorstwa udostępniają informacje na temat swojego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. W ostatnich latach zyskało na znaczeniu, gdyż inwestorzy, klienci i inne zainteresowane strony coraz częściej oczekują od firm transparentności w tych obszarach. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, niektóre podmioty są zobowiązane do sporządzania i publikowania raportów ESG. W tym artykule dowiesz się, czym jest raportowanie niefinansowe ESG, dlaczego jest ważne, kto jest zobowiązany do jego przeprowadzenia oraz jak przebiega proces raportowania.

ESG Raportowanie Niefinansowe
ESG Raportowanie Niefinansowe

Rozumienie niefinansowego ESG i jego znaczenia

Niefinansowe ESG to skrót od Environmental, Social and Governance, czyli środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów działalności przedsiębiorstw. Raportowanie niefinansowe ESG odnosi się do procesu udostępniania informacji na temat tych aspektów przez firmy. Raport niefinansowy to dokument, w którym przedsiębiorstwo przedstawia swoje osiągnięcia i wyzwania związane z ESG.

Definicja niefinansowego ESG

W kontekście ESG raportowania, ESG odnosi się do trzech kluczowych obszarów, które mają wpływ na długoterminowe wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz na ich relacje z interesariuszami. Raport ESG zawiera informacje na temat działań firmy w zakresie ochrony środowiska, wpływu na społeczność lokalną, zrównoważonego rozwoju oraz jakości zarządzania.

Dlaczego raportowanie niefinansowe ESG jest ważne?

Wpływ raportowania niefinansowego na biznes i społeczeństwo jest znaczący. Przedsiębiorstwa, które raportują swoje działania w obszarze ESG, zyskują zaufanie inwestorów, klientów i innych interesariuszy. Ponadto, raportowanie niefinansowe ESG pozwala firmom lepiej zrozumieć i zarządzać ryzykami związanymi z ich działalnością, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i długoterminowy sukces.

Rola ESG w polskim biznesie

ESG w Polsce zyskuje na znaczeniu, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z raportowania niefinansowego. Polski biznes coraz częściej wdraża strategie zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają aspekty ESG. Przykłady zastosowania ESG w Polsce obejmują inwestycje w odnawialne źródła energii, programy wspierające lokalne społeczności czy wdrożenie zasad dobrego zarządzania w przedsiębiorstwach.

Obowiązek raportowania ESG: kto jest zobowiązany i dlaczego

Obowiązek raportowania ESG dotyczy przedsiębiorstw, które są zobowiązane do udostępniania informacji na temat swoich działań w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych. W Polsce, obowiązek ten wynika z przepisów prawa oraz z oczekiwań inwestorów i interesariuszy. W niniejszym rozdziale omówimy, które podmioty są zobowiązane do raportowania ESG oraz dlaczego takie obowiązki zostały wprowadzone.

Podmioty zobowiązane do raportowania ESG

Podmioty zobowiązane do raportowania ESG to przede wszystkim przedsiębiorstwa publiczne, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Ponadto, obowiązek ten dotyczy również dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników i mają znaczący wpływ na środowisko lub społeczność lokalną. Lista podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG obejmuje między innymi:

 • spółki akcyjne,
 • banki,
 • instytucje finansowe,
 • duże przedsiębiorstwa przemysłowe.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do raportowania ESG muszą uwzględnić informacje na temat swoich działań w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych w swoich sprawozdaniach rocznych. Obowiązek ten ma na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz umożliwienie inwestorom i interesariuszom oceny ich długoterminowego potencjału.

Obowiązkowe raporty ESG: co zawierają?

Obowiązkowe raportowanie ESG obejmuje szeroki zakres informacji na temat działań przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych. Obowiązkowe raporty ESG powinny zawierać między innymi:

 • informacje na temat emisji gazów cieplarnianych,
 • opis działań na rzecz ochrony środowiska,
 • informacje na temat zatrudnienia i warunków pracy,
 • opis działań na rzecz równości płci i różnorodności,
 • informacje na temat przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu,
 • opis strategii zarządzania ryzykiem.

W raportach ESG przedsiębiorstwa powinny również przedstawić dane raportu w sposób przejrzysty i porównywalny, co ułatwia ocenę ich osiągnięć i wyzwań przez inwestorów i interesariuszy.

Proces Raportowania ESG
1. Ustalenie celów
Określenie, jakie aspekty działalności będą raportowane.
2. Wybór wskaźników
Wskaźniki środowiskowe, społeczne i zarządcze.
3. Zbieranie danych
Gromadzenie odpowiednich informacji i danych.
4. Analiza istotności
Priorytetyzacja najważniejszych kwestii ESG.
5. Przygotowanie raportu
Opracowanie dokumentu i udostępnienie go interesariuszom.

Konsekwencje niewypełnienia obowiązku raportowania ESG

Kary za niewypełnienie obowiązku raportowania ESG mogą być różne, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. W Polsce, przedsiębiorstwa, które nie spełniają tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną lub innymi sankcjami administracyjnymi. Ponadto, niewypełnienie obowiązku raportowania ESG może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy oraz na jej relacje z inwestorami i interesariuszami, co może prowadzić do utraty zaufania i długoterminowych konsekwencji finansowych.

Proces raportowania ESG: krok po kroku

W celu skutecznego procesu raportowania ESG, przedsiębiorstwa muszą zorganizować proces, wybrać odpowiednie wskaźniki oraz przeprowadzić analizę istotności. W niniejszym rozdziale omówimy te kroki oraz przedstawimy przykłady raportowania według różnych standardów.

Organizacja procesu raportowania ESG

Organizacja procesu raportowania ESG wymaga zaangażowania różnych działów przedsiębiorstwa oraz współpracy z interesariuszami. Kluczowe etapy organizacji procesu to:

 1. Ustalenie celów i zakresu raportowania,
 2. Wybór odpowiednich wskaźników ESG,
 3. Zbieranie danych i informacji,
 4. Przeprowadzenie analizy istotności,
 5. Przygotowanie raportu,
 6. Weryfikacja i walidacja raportu,
 7. Komunikacja raportu do interesariuszy.

Ważne jest, aby proces raportowania był systematyczny, przejrzysty i dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy.

Wybór wskaźników ESG do raportowania

W celu efektywnego raportowania ESG, przedsiębiorstwa muszą wybierać wskaźniki adekwatne do swojej działalności oraz oczekiwań interesariuszy. Wskaźniki ESG można podzielić na trzy główne kategorie:

 1. Wskaźniki środowiskowe (np. emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, gospodarowanie odpadami),
 2. Wskaźniki społeczne (np. zatrudnienie, warunki pracy, równość płci, różnorodność),
 3. Wskaźniki zarządcze (np. struktura zarządu, przeciwdziałanie korupcji, zarządzanie ryzykiem).

Wybór odpowiednich wskaźników pozwala przedsiębiorstwom na efektywną komunikację swoich osiągnięć oraz wyzwań w obszarach ESG.

Analiza istotności w raportowaniu ESG

Analiza istotności jest kluczowym elementem procesu raportowania ESG, który pozwala przedsiębiorstwom na identyfikację najważniejszych zagadnień dla ich działalności oraz interesariuszy. Analiza istotności obejmuje następujące etapy:

 1. Identyfikacja potencjalnych zagadnień ESG,
 2. Ocena wpływu tych zagadnień na przedsiębiorstwo oraz interesariuszy,
 3. Priorytetyzacja zagadnień na podstawie ich istotności,
 4. Integracja wyników analizy istotności do procesu raportowania ESG.

Przeprowadzenie analizy istotności pozwala przedsiębiorstwom na skoncentrowanie się na najważniejszych obszarach ESG oraz na dostosowanie swojego raportowania do oczekiwań interesariuszy.

Standardy i wymagania w raportowaniu niefinansowym ESG

W celu zapewnienia spójności i porównywalności raportowania niefinansowego, istnieje wiele standardów informacji niefinansowej oraz standardów ESG. W niniejszym rozdziale omówimy te standardy oraz wyjaśnimy, jakie są wymagania dotyczące raportowania ESG zgodnie z europejskim standardem.

Standard informacji niefinansowej: co to jest?

Niefinansowe dane to informacje dotyczące wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, które nie są wyrażone w wartościach finansowych. Standard informacji niefinansowej określa, jakie dane niefinansowe powinny być ujawniane w raportach ESG oraz w jaki sposób te dane powinny być prezentowane. Standardy te mają na celu ułatwienie porównywalności raportów ESG między różnymi przedsiębiorstwami oraz zapewnienie przejrzystości dla interesariuszy.

Raportowanie ESG zgodnie z europejskim standardem

Raportowanie ESG zgodnie z wymaganiami europejskiego standardu obejmuje stosowanie się do przepisów unijnych oraz wykorzystanie odpowiednich ram raportowania, takich jak Global Reporting Initiative (GRI) czy Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Przykłady zastosowania europejskiego standardu w raportowaniu ESG obejmują:

 1. Ujawnianie informacji o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko, takich jak emisje gazów cieplarnianych czy zużycie wody,
 2. Prezentowanie danych dotyczących społecznych aspektów działalności, takich jak zatrudnienie, warunki pracy czy różnorodność,
 3. Zapewnienie informacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem, w tym struktury zarządu, przeciwdziałania korupcji czy zarządzania ryzykiem.

Stosowanie się do europejskiego standardu pozwala przedsiębiorstwom na spełnienie wymagań unijnych oraz zwiększenie wiarygodności swojego raportowania ESG.

Unijne przepisy dotyczące raportowania ESG

Unijna dyrektywa dotycząca raportowania ESG, znana również jako dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), określa wymagania dotyczące ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa. Dyrektywa ta jest uzupełniana przez rozporządzenie KE oraz przepisy wykonawcze, które precyzują, jakie informacje powinny być ujawniane oraz w jaki sposób powinny być prezentowane w raportach ESG.

Unijne przepisy dotyczące raportowania ESG mają na celu zwiększenie przejrzystości działalności przedsiębiorstw oraz ułatwienie oceny ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla spełnienia wymagań unijnych oraz zapewnienia wiarygodności raportów ESG.

Wpływ raportowania niefinansowego na działania firmy

ESG firmy odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu działań ESG oraz w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju oraz efektywne raportowanie zrównoważonego rozwoju wpływa na osiąganie strategicznym celem przedsiębiorstwa. W niniejszym rozdziale omówimy, jak wdrożyć strategię ESG oraz jakie korzyści przynosi raportowanie ESG dla firmy.

Jak raportowanie ESG wpływa na strategię zrównoważonego rozwoju firmy

Raportowanie ESG pozwala firmom na monitorowanie i ocenę swojego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wdrożyć strategię ESG oraz wdrożyć esg w swojej działalności. Przykłady działań, które można podjąć w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, obejmują:

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawę warunków pracy,
 • zwiększenie różnorodności w zarządzie,
 • przeciwdziałanie korupcji.

Wprowadzenie takich działań pozwala firmom na osiągnięcie swoich celów strategicznych oraz zwiększenie wartości dla interesariuszy.

Korzyści wizerunkowe związane z raportowaniem ESG

Korzyści wizerunkowe związane z raportowaniem ESG obejmują zwiększenie zaufania interesariuszy, poprawę reputacji firmy oraz przyciąganie inwestorów. Przedsiębiorstwa, które efektywnie raportują swoje działania ESG, są postrzegane jako odpowiedzialne i transparentne, co przekłada się na lepszą pozycję na rynku oraz większe zainteresowanie ze strony klientów i inwestorów.

Zarządzanie ryzykiem poprzez efektywne raportowanie ESG

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem strategii ESG. Efektywne raportowanie ESG pozwala firmom na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz na wdrożenie odpowiednich działań zaradczych. Dzięki temu przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane na ewentualne kryzysy oraz mogą uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem.

Wprowadzenie strategii ESG oraz efektywne raportowanie zrównoważonego rozwoju pozwala firmom na osiągnięcie swoich celów strategicznych, zwiększenie wartości dla interesariuszy oraz poprawę wizerunku. Dlatego warto zainwestować w odpowiednie narzędzia i praktyki, które pozwolą na efektywne zarządzanie ryzykiem oraz wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju.

ESG Raportowanie Niefinansowe
ESG Raportowanie Niefinansowe

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z raportowaniem niefinansowym ESG. Przedstawiliśmy znaczenie ESG dla polskiego biznesu oraz obowiązki związane z raportowaniem. Omówiliśmy również proces raportowania ESG, standardy i wymagania, a także wpływ raportowania na działania firmy.

Kluczowe Wskaźniki ESG
Kluczowe Wskaźniki ESG
Kategoria Wskaźnik Opis
Środowiskowe Emisja CO2 Całkowita emisja gazów cieplarnianych przez firmę.
Środowiskowe Zużycie energii Ilość energii zużywanej przez przedsiębiorstwo.
Środowiskowe Gospodarowanie odpadami Procedury zarządzania odpadami generowanymi przez firmę.
Społeczne Zatrudnienie Informacje o zatrudnieniu, w tym liczba pracowników i warunki pracy.
Społeczne Równość płci Działania na rzecz promowania równości płci w miejscu pracy.
Zarządcze Struktura zarządu Informacje o strukturze zarządu i procedurach nadzoru.
Zarządcze Przeciwdziałanie korupcji Środki podjęte w celu zapobiegania korupcji w firmie.

Podkreśliliśmy, że raportowanie ESG jest istotne dla monitorowania i oceny wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Efektywne raportowanie pozwala na wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzanie ryzykiem. Korzyści wizerunkowe związane z raportowaniem ESG przekładają się na zwiększenie zaufania interesariuszy, poprawę reputacji firmy oraz przyciąganie inwestorów.

Warto zainwestować w odpowiednie narzędzia i praktyki, które pozwolą na efektywne zarządzanie ryzykiem oraz wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą lepiej przygotowane na ewentualne kryzysy oraz mogą uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem.

FAQ

Czym jest ESG raportowanie niefinansowe?

ESG raportowanie niefinansowe odnosi się do procesu ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji na temat ich wpływu na środowisko (Environmental), społeczeństwo (Social) i zarządzanie (Governance). Jest to sposób na przedstawienie działań firmy w obszarach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz strukturami zarządzania.

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

Raportowanie ESG jest istotne, ponieważ:
Zwiększa zaufanie interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci i pracownicy.
Pomaga firmom identyfikować i zarządzać ryzykami związanymi z ich działalnością.
Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i poprawy reputacji firmy na rynku.
Jest często wymagane przez prawo i może wpływać na dostęp do finansowania.

Kto jest zobowiązany do raportowania ESG w Polsce?

Obowiązek raportowania ESG dotyczy:
Spółek publicznych notowanych na giełdzie.
Dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników.
Firm o znaczącym wpływie na środowisko lub lokalną społeczność, w tym banków i instytucji finansowych.

Co zawiera raport ESG?

Raport ESG powinien zawierać informacje takie jak:
Emisja gazów cieplarnianych i inne działania na rzecz ochrony środowiska.
Warunki pracy, zatrudnienie, różnorodność i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Struktury zarządzania, przeciwdziałanie korupcji oraz zarządzanie ryzykiem.

Jakie są konsekwencje niewypełnienia obowiązku raportowania ESG?

Przedsiębiorstwa, które nie spełniają obowiązku raportowania ESG, mogą:
Zostać ukarane grzywnami lub innymi sankcjami administracyjnymi.
Stracić zaufanie inwestorów i interesariuszy, co może negatywnie wpłynąć na ich reputację i wyniki finansowe.

Jak przebiega proces raportowania ESG?

Proces raportowania ESG obejmuje kilka kroków:
Ustalenie celów i zakresu raportowania: Określenie, jakie aspekty działalności będą raportowane.
Wybór wskaźników ESG: Wskaźniki środowiskowe, społeczne i zarządcze odpowiednie do działalności firmy.
Zbieranie danych: Gromadzenie odpowiednich informacji i danych do raportu.
Analiza istotności: Identyfikacja i priorytetyzacja najważniejszych kwestii ESG.
Przygotowanie i publikacja raportu: Opracowanie dokumentu i udostępnienie go interesariuszom.

Jakie standardy obowiązują w raportowaniu ESG?

Raportowanie ESG może opierać się na różnych standardach, w tym:
Global Reporting Initiative (GRI): Ramy raportowania koncentrujące się na szerokim spektrum aspektów ESG.
Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Standardy raportowania skoncentrowane na branżach.
European Sustainability Reporting Standards (ESRS): Wymogi dotyczące raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD UE.

Jakie są korzyści wizerunkowe z raportowania ESG?

Raportowanie ESG przynosi korzyści wizerunkowe, takie jak:
Zwiększenie zaufania klientów i interesariuszy.
Poprawa reputacji firmy jako odpowiedzialnego i transparentnego przedsiębiorstwa.
Przyciąganie inwestorów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

Jak raportowanie ESG pomaga w zarządzaniu ryzykiem?

Efektywne raportowanie ESG pozwala firmom na:
Identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z ich działalnością.
Wdrożenie działań zaradczych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.
Poprawę przygotowania na kryzysy i lepsze zarządzanie długoterminowymi ryzykami.

Jakie są unijne przepisy dotyczące raportowania ESG?

Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Przepisy te mają na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

Jakie są najważniejsze wskaźniki ESG?

Najważniejsze wskaźniki ESG obejmują:
Wskaźniki środowiskowe: Emisja CO2, zużycie energii, zarządzanie odpadami.
Wskaźniki społeczne: Zatrudnienie, różnorodność, warunki pracy.
Wskaźniki zarządcze: Struktura zarządu, etyka biznesowa, zarządzanie ryzykiem.

Jakie korzyści biznesowe przynosi wdrożenie strategii ESG?

Wdrożenie strategii ESG przynosi korzyści takie jak:
Lepsze zarządzanie ryzykiem i przygotowanie na przyszłe wyzwania.
Zwiększenie wartości dla interesariuszy i poprawa wyników finansowych.
Długoterminowy sukces dzięki odpowiedzialnemu i zrównoważonemu podejściu do biznesu.

Jakie są najważniejsze standardy w raportowaniu ESG?

Do najważniejszych standardów raportowania ESG należą:
Global Reporting Initiative (GRI)
Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Jakie narzędzia mogą pomóc w raportowaniu ESG?

Narzędzia wspierające raportowanie ESG obejmują:
Oprogramowanie do zarządzania danymi ESG: Ułatwia zbieranie, analizę i raportowanie danych.
Systemy zarządzania środowiskiem (EMS): Pomagają w monitorowaniu i poprawie wpływu na środowisko.
Platformy komunikacyjne: Umożliwiają efektywną komunikację z interesariuszami.

Jakie są wyzwania związane z raportowaniem ESG?

Wyzwania raportowania ESG to:
Zbieranie i weryfikacja danych: Upewnienie się, że dane są dokładne i kompletne.
Spełnienie różnych wymagań regulacyjnych: Przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych standardów.
Zapewnienie porównywalności i przejrzystości: Prezentowanie informacji w sposób łatwy do zrozumienia dla interesariuszy.

Zobacz także:

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy